Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Kardiomonitory wraz z centralą monitorowania pacjenta w ramach wyposażenia nowobudowanego budynku Internistycznego B1 z Oddziałami Chorób Wewnętrznych i Neurologii

13 września 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 193 000 EURO na zadanie pt.:

Kardiomonitory wraz z centralą monitorowania pacjenta w ramach wyposażenia nowobudowanego budynku Internistycznego B1 z Oddziałami Chorób Wewnętrznych i Neurologii.

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Kardiomonitory stacjonarne dla Oddziału Wewnętrznego „C” z Pododdziałem Diabetologii – 4 szt. 2) Stacja centralnego nadzoru dla Oddziału Wewnętrznego „C” z Pododdziałem Diabetologii – 1 szt. 3) Stacjonarno-przenośny kardiomonitor pacjenta dla Oddziału Wewnętrznego „C” z Pododdziałem Diabetologii – 3 szt. 4) Kardiomonitory stacjonarne dla Oddziału Neurologii – 11 szt. 5) Stacja centralnego nadzoru dla Oddziału Neurologii – 1 szt. 6) Kardiomonitory stacjonarne dla Oddziału Wewnętrznego „B” z Pododdziałem Nefrologicznym – 5 szt. 7) Stacja centralnego nadzoru dla Oddziału Wewnętrznego „B” z Pododdziałem Nefrologicznym – 1 szt. 8) Stacjonarno-przenośny kardiomonitor pacjenta dla Oddziału Wewnętrznego „B” z Pododdziałem Nefrologicznym – 3 szt.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 21.11.2011 r.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; 2) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – wartość ogólna – 29 000,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 25.10.2011 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybor oferty_kardiomonitory.pdf
  pobierz (81 KB wybor oferty_kardiomonitory.pdf, data publikacji: 25 października 2011)
 • sprostowanie_kardiomonitory.pdf
  pobierz (63 KB sprostowanie_kardiomonitory.pdf, data publikacji: 17 października 2011)
 • odpowiedzi01_kardiomonitory.pdf
  pobierz (781 KB odpowiedzi01_kardiomonitory.pdf, data publikacji: 07 października 2011)
 • SIWZ_kardiomonitory.pdf
  pobierz (198 KB SIWZ_kardiomonitory.pdf, data publikacji: 16 września 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)