Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Kardiowertery-defibrylatory serca z funkcją resynchronizacji

17 marca 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY SERCA Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2.Zakres lub wielkość zamówienia: implantowane kardiowertery-defibrylatory icd+biv z funkcją rozszerzoną detekcji załamka t wraz z elektrodami – 5 szt., zaawansowanywysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod – 3 szt., implantowane kardiowertery-defibrylatory jednojamowe VR z detekcją prostą załamka t oraz z programowaniem wireless wraz z elektrodami – 4 szt. 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Termin wykonania zamówienia wynosi do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: •prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; •nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; •nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. Kryteria oceny ofert: •cena – 70 %; •jakość – 30% 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 25.03.2010r. do godz. 10.00. 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • wybór ofert_kardiowertery.pdf
    pobierz (63 KB wybór ofert_kardiowertery.pdf, data publikacji: 29 marca 2010)
  • sprostowanie_kardiowertery.pdf
    pobierz (36 KB sprostowanie_kardiowertery.pdf, data publikacji: 18 marca 2010)
  • SIWZ_kardiowertery.pdf
    pobierz (176 KB SIWZ_kardiowertery.pdf, data publikacji: 17 marca 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)