Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Lek onkologiczny Vemurafenib

25 lipca 2014
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP.382.116.2014 BS

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – t.j.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na zadanie pt.

LEK ONKOLOGICZNY VEMURAFENIB

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 25.07.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Lek Vemurafenib 240 mg x 56 tabl - 83 op
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; a) posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego – dotyczy wykonawców składających oferty na produkty lecznicze; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia;
 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 8. Wadium – 25 000,00 zł
 9. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 03.09.2014r. do godz. 10.00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel. 94 34-88-104, fax. 94 34-88-103). Cena SIWZ w wersji papierowej - 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • 116_informacja o wyborze oferty.pdf
  pobierz (75 KB 116_informacja o wyborze oferty.pdf, data publikacji: 03 września 2014)
 • 116_Vemurafenib_odpowiedzi01.pdf
  pobierz (85 KB 116_Vemurafenib_odpowiedzi01.pdf, data publikacji: 14 sierpnia 2014)
 • 116_SIWZ_Vemurafenib.pdf
  pobierz (116 KB 116_SIWZ_Vemurafenib.pdf, data publikacji: 30 lipca 2014)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)