Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Lek vinflunine

21 lutego 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

LEK VINFLUNINE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: lek vinflunine 250mg – 6 fiolek, lek vinflunine 50mg – 3 fiolki

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 5. Termin wykonania zamówienia wynosi do 30.06.2012 od daty podpisania umowy.

 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego.

 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

 9. Wadium – nie wymagane.

 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;

 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 29.02.2012r. do godz. 10.00.

 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Załączniki:

 • wybór ofert-lek Vinfunine.pdf
  pobierz (69 KB wybór ofert-lek Vinfunine.pdf, data publikacji: 01 marca 2012)
 • SIWZ-lek Vinflnine.pdf
  pobierz (164 KB SIWZ-lek Vinflnine.pdf, data publikacji: 21 lutego 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)