Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Leki cytostatyczne i wspomagające

28 kwietnia 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 206 000 EURO na zadanie pt.:

LEKI CYTOSTATYCZNE I WSPOMAGAJĄCE 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl 2. Zakres lub wielkość zamówienia: ZADANIE NR 1
1) Cisplatin gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 10mg, fiolka 80 szt. 2) Cisplatin gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 50mg, fiolka 1000 szt. ZADANIE NR 2
1) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztwór do wlewów dożylnych 10 mg, fiolka 80 szt. 2) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztwór do wlewów dożylnych 50 mg, fiolka 200 szt. 3) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztwór do wlewów dożylnych 100 mg, fiolka 150 szt. ZADANIE NR 3
1) Ifosfamide 1g, fiolka 50 szt. 2) Ifosfamide 2g, fiolka 200 szt. ZADANIE NR 4
1) Mesna roztwór400 mg lub w przeliczeniu na 200mg, ampułka 800 szt. ZADANIE NR 5
1) Vinorelbine gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 10 mg, fiolka 80 szt. 2) Vinorelbine gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 50 mg, fiolka 150 szt. ZADANIE NR 6
1) Methotrexate gotowy roztwór 50 mg, ampułka 450 szt. 2) Methotrexate gotowy roztwór10 mg, ampułka 480 szt. ZADANIE NR 7
1) Methotrexate 2,5mg tabletki op=50szt 6 op. ZADANIE NR 8
1) Carboplatin - gotowy roztwór do wlewów dożylnych 50 mg, fiolka 80 szt. 2) Carboplatin - gotowy roztwór do wlewów dożylnych 150 mg, fiolka 40 szt. 3) Carboplatin - gotowy roztwór do wlewów dożylnych fiolki 450 mg, fiolka 60 szt. ZADANIE NR 9
1) Docetaxel koncentrat z rozpuszczalnikiem 20 mg, fiolka 300 szt. 2) Docetaxel koncentrat z rozpuszczalnikiem 80 mg, fiolka 150 szt. ZADANIE NR 10
1) Dacarbazine 100 mg, fiolka 200 szt. 2) Dacarbazine 200 mg, fiolka 400 szt. ZADANIE NR 11
1) Vinblastine sulfate 5 mg z rozpuszczalnikiem, fiolka 250 szt. ZADANIE NR 12
1) Vincristine sulfate 1mg z rozpuszczalnikiem, fiolka 300 szt. ZADANIE NR 13
1) Bleomycin hydrochloride 15mg, fiolka 250 szt. ZADANIE NR 14
1) Mitomycin 20mg, fiolka 40 szt. 2) Mitomycin 2mg, fiolka 100 szt. 3) Mitomycin 10mg, fiolka 20 szt. ZADANIE NR 15
1) Mitoxantrone hydrochloride roztwór, 20mg, fiolka 100 szt. ZADANIE NR 16
1) Cyclophosphamide 1g, fiolka 700 szt. 2) Cyclophosphamid fiolki 200mg, fiolka 700 szt. ZADANIE NR 17
1) Cyclophosphamide 50mg drażetki op. = 50szt. 20 op. ZADANIE NR 18
1) Melphalan 2mg tabletki op. = 25szt. 20 op. ZADANIE NR 19
1) Chlorambucil 2mg tabletki op. = 25szt. 30 op. ZADANIE NR 20
1) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 50mg, fiolka 40 szt. 2) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 100mg, fiolka 80 szt. 3) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 200mg, fiolka 300 szt. ZADANIE NR 21
1) Fluorouracil roztwór 5000mg, fiolka 800 szt. 2) Fluorouracil roztwór 500mg, fiolka 50 szt. ZADANIE NR 22
1) Bicalutamide 50mg tabletki op.= 28szt. 250 op. ZADANIE NR 23
1) Ondansetron hydrochloride 8mg ampułki 800 szt. ZADANIE NR 24
1) Filgrastim 30 mln j. ampułkostrzykawka 150 szt. ZADANIE NR 25
1) Filgrastim 48 mln j. ampułkostrzykawka 150 szt. ZADANIE NR 26
1) Lenograstim 33.6 M j.m. ampułkostrzykawka 60 szt. ZADANIE NR 27
1) Gemcitabine 1000 mg, fiolka 500 szt. 2) Gemcitabine 200 mg, fiolka 650 szt. ZADANIE NR 28
1) Calcium folinate roztwór 200mg, fiolka 450 szt. 2) Calcium folinate roztwór 500mg lub w przeliczeniu na 600mg, fiolka 480 szt. ZADANIE NR 29
1) Paclitaxel roztwór100mg, fiolka 20 szt. 2) Paclitaxel roztwór300mg, fiolka 100 szt. ZADANIE NR 30
1) Erythropoietin beta 30 tys. ampułkostrzykawka 60 szt. ZADANIE NR 31
1) Darbepoetin alfa- półautomatyczny wstrzykiwacz 500mcg 90 szt. ZADANIE NR 32
1) Trastuzumab 150 mg, fiolka 400 szt. ZADANIE NR 33
1) Topotecan 4mg, fiolka 150 szt. 2) Topotecan 1mg, fiolka 200 szt. ZADANIE NR 34
1) Temozolomide 250 mg kapsułki 50 szt. 2) Temozolomide 100 mg kapsułki 80 szt. 3) Temozolomide 20mg kapsułki 250 szt. 4) Temozolomide 2mg kapsułki 15 szt. ZADANIE NR 35
1) Capecitabine 150 mg tabletki op. = 60szt. 120 op. 2) Capecitabine 500 mg tabletki op.= 120szt. 240 op. ZADANIE NR 36
1) Cladribine roztwór10mg, fiolka 50 szt. ZADANIE NR 37
1) Epirubicin -gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 10 mg, fiolka 150 szt. 2) Epirubicin -gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 50 mg, fiolka 120 szt. ZADANIE NR 38
1) Imatinib 400mg tabletki op.= 30szt. 50 op. ZADANIE NR 39
1) Irinotecan gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 100mg, fiolka 450 szt. 2) Irinotecan gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 40mg, fiolka 260 szt. ZADANIE NR 40
1) Cytarabine roztwór100mg, fiolka 50 szt. 2) Cytarabine roztwór500mg, fiolka 20 szt. 3) Cytarabine roztwór1000mg, fiolka 30 szt. ZADANIE NR 41
1) Fulvestran 250mg ampułka 120 szt. ZADANIE NR 42
1) Oxaliplatin - gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 50mg, fiolka 200 szt. 2) Oxaliplatin - gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 100mg, fiolka 100 szt. 3) Oxaliplatin - gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 200mg, fiolka 50 szt. ZADANIE NR 43
1) Doxorubicin w pegylowanych liposomach gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 20mg, fiolka 70 szt. ZADANIE NR 44
1) Etoposid 50mg kapsułki 150 szt. 2) Etopozyd 100mg kapsułki 300 szt. ZADANIE NR 45
1) Pegfilgrastim 6mg półautomatyczny wstrzykiwacz 70 szt. ZADANIE NR 46
1) Vinorelbine kapsułki 20mg 300 szt. 2) Vinorelbine kapsułki 30mg 700 szt. ZADANIE NR 47
1) Oxaliplatin - 50mg, fiolka 45 szt. 2) Oxaliplatin 100mg, fiolka 25 szt. ZADANIE NR 48
1) Ondasetron hydrochloride 8mg tabl. powlekane 300 szt. ZADANIE NR 49
1) Erlotinib hydrochloride 150mg (op. = 30tabl.) 3 op. ZADANIE NR 50
1) Cetuximab roztwór 100mg, fiolka 120 szt. 2) Cetuximab roztwór 500mg, fiolka 20 szt. ZADANIE NR 51
1) Doxorubicyna liposomalna 50mg proszek i składniki do sporządzania koncentratu, fiolka 20 szt. ZADANIE NR 52
1) Fludarabine phosphate 50mg substancja do przygotowania roztworu do iniekcji, ampułka 30 szt. ZADANIE NR 53
1) Fludarabine phosphate 10mg tabletki powlekane 400 szt.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (53 zadania).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; b. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; c. nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 7. Wykonawca przystępując do przetargu wnosi wadium w wysokości: 147 900,00zł ogółem.
 8. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 10.06.2008 r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.
 15. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 28.04.2008 roku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
  pobierz (154 KB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf, data publikacji: 13 czerwca 2008)
 • informacja o wyborze ofert na zad. 32,35,49.pdf
  pobierz (439 KB informacja o wyborze ofert na zad. 32,35,49.pdf, data publikacji: 12 czerwca 2008)
 • odpowiedzi05.pdf
  pobierz (505 KB odpowiedzi05.pdf, data publikacji: 04 czerwca 2008)
 • odpowiedzi04.pdf
  pobierz (758 KB odpowiedzi04.pdf, data publikacji: 03 czerwca 2008)
 • odpowiedzi03.pdf
  pobierz (529 KB odpowiedzi03.pdf, data publikacji: 28 maja 2008)
 • odpowiedzi02.pdf
  pobierz (492 KB odpowiedzi02.pdf, data publikacji: 16 maja 2008)
 • odpowiedzi01.pdf
  pobierz (1239 KB odpowiedzi01.pdf, data publikacji: 13 maja 2008)
 • formularz ofertowy_leki cytotoksyczne.xls
  pobierz (72 KB formularz ofertowy_leki cytotoksyczne.xls, data publikacji: 30 kwietnia 2008)
 • SIWZ leki cytotoksyczne.pdf
  pobierz (227 KB SIWZ leki cytotoksyczne.pdf, data publikacji: 30 kwietnia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)