Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Leki cytotoksyczne i pomocnicze

21 grudnia 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.: LEKI CYTOTOKSYCZNE I POMOCNICZE

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 21.12.2009r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: ZADANIE NR 1: 1) Vinorelbine gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 10 mg ( pełna rejestracja) - 100 fiol.; 2) Vinorelbine gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 50 mg ( pełna rejestracja) - 50 fiol.; ZADANIE NR 2: 1) Vinorelbine kapsułki 20 mg ( pełna rejestracja) - 350 szt.; 2) Vinorelbine kapsułki 30 mg ( pełna rejestracja) - 700 szt. ZADANIE NR 3: 1) Epirubicin gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 10 mg - 60 fiol.; 2) Epirubicin gotowy koncentrat do przygotowania roztworu 50 mg - 60 fiol.; ZADANIE NR 4: 1) Ondansetron hydrochloride amp. 8 mg - 2000 szt.; ZADANIE NR 5: 1) Calcium folinat roztwór 600 mg - 250 fiol.; ZADANIE NR 6: 1) Paclitaxel roztw. 300 mg (aparat do podawania leku do każdej fiolki) - 100 fiol.; ZADANIE NR 7: 1) Trastuzumab 150 mg - 300 fiol.; ZADANIE NR 8: 1) Erythropoetin beta 30 tys. ampułkostrzykawka - 100 szt.; ZADANIE NR 9:1) Fulvestran 250 mg ampułkostrzykawka - 100 szt.; ZADANIE NR 10: 1) Topotecan 0,25 mg kapsułki - 100 szt.; 2) Topotecan 1,0 mg kapsułki - 100 szt.; ZADANIE NR 11: 1) Zoledronic acid ampułki 4 mg - 40 szt.; ZADANIE NR 12: 1) Ewerilimus tabletki 10 mg - 300 szt.;

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (12 zadań).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Wadium - wartość ogólna - 41 400,00zł (wartość wadium na poszczególne zadania w SIWZ).
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 02.02.2010r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybór ofert_leki cytotoksyczne.pdf
  pobierz (133 KB wybór ofert_leki cytotoksyczne.pdf, data publikacji: 05 lutego 2010)
 • sprostowanie_leki cytotoksyczne.pdf
  pobierz (42 KB sprostowanie_leki cytotoksyczne.pdf, data publikacji: 26 stycznia 2010)
 • modyfikacja_SIWZ-leki.PDF
  pobierz (57 KB modyfikacja_SIWZ-leki.PDF, data publikacji: 13 stycznia 2010)
 • rozstrzygniecie_protestu-leki.PDF
  pobierz (81 KB rozstrzygniecie_protestu-leki.PDF, data publikacji: 13 stycznia 2010)
 • odpowiedzi01_leki cytotoksyczne.pdf
  pobierz (54 KB odpowiedzi01_leki cytotoksyczne.pdf, data publikacji: 06 stycznia 2010)
 • wezwanie do przyłączenia_leki cytotoksyczne.pdf
  pobierz (54 KB wezwanie do przyłączenia_leki cytotoksyczne.pdf, data publikacji: 06 stycznia 2010)
 • protest.PDF
  pobierz (139 KB protest.PDF, data publikacji: 06 stycznia 2010)
 • SIWZ_leki cytotoksyczne.PDF
  pobierz (194 KB SIWZ_leki cytotoksyczne.PDF, data publikacji: 29 grudnia 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)