Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Leki onkologiczne

08 lipca 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 193 000 EURO na zadanie pt.:

LEKI ONKOLOGICZNE

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 08.07.2011.r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

ZADANIE NR 1
1) Dacarbazine 100 mg - 400 fiol.; 2) Dacarbazine 200 mg - 800 fiol.;

ZADANIE NR 2
1) Etoposid 50mg kapsułki - 100 szt.; 2) Etopozyd 100mg kapsułki - 200 szt.;

ZADANIE NR 3
1) Cetuximab roztwór 100mg - 460 fiol.; 2) Cetuximab roztwór 500mg - 200 fiol.;

ZADANIE NR 4
1) Palonosetron 0,25 mg - 20 fiol.;

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (4 zadania).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

• nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych • posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

 1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

 2. Wadium - wartość ogólna – 35 000,00 zł (wartości wadium na poszczególne zadania w SIWZ).

 3. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;

 4. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 18.08.2011r. do godz. 10.00.

 5. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 10. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (96 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 19 sierpnia 2011)
 • SIWZ-leki onkologiczne.pdf
  pobierz (223 KB SIWZ-leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 13 lipca 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)