Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Leki onkologiczne i pomocnicze

23 lipca 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 200 000 EURO na zadanie pt.:

Leki onkologiczne i pomocnicze

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl

2.Zakres lub wielkość zamówienia: ZADANIE NR 1 1) Cisplatin gotowy koncentrat do przygot. roztw. 10mg - 300 fiol. 2) Cisplatin gotowy koncentrat do przygot. roztw. 50mg (+Mini-Spike do każdej fiol.) - 400 fiol. 3) Cisplatin gotowy koncentrat do przygot. roztw.100mg (+Mini-Spike do każdej fiol.) - 400 fiol. ZADANIE NR 2 1) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wstrzykiwań i infuzji 10 mg - 350 fiol. 2) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wstrzykiwań i infuzji 50 mg - 400 fiol. 3) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wstrzykiwań i infuzji 100 mg (+Mini-Spike do każdej fiol.) - 400 fiol. ZADANIE NR 3 1) Methotrexate gotowy roztw. 50 mg - 300 amp. 2) Methotrexate gotowy roztw. 10 mg lub w przeliczeniu na 5mg - 400 amp. ZADANIE NR 4 1) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 50mg - 50 fiol. 2) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 100mg - 250 fiol. 3) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 200mg - 500 fiol. ZADANIE NR 5 1) Fulvestran 500mg x2 ampułko-strzykawki - 500 op. ZADANIE NR 6 1) Lomustyna tabl. 40 mg - 10 op.=20szt

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego.

8.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

9.Wadium – wartość ogólna – 46 670,00 zł (wartości wadium na poszczególne zadania w SIWZ).

10.Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 03.09.2012 r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybor ofert_leki.pdf
  pobierz (215 KB wybor ofert_leki.pdf, data publikacji: 04 września 2012)
 • odpowiedzi_leki.pdf
  pobierz (91 KB odpowiedzi_leki.pdf, data publikacji: 30 sierpnia 2012)
 • SIWZ_leki onkologiczne.pdf
  pobierz (127 KB SIWZ_leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 26 lipca 2012)
 • formularz ofertowy.xls
  pobierz (23 KB formularz ofertowy.xls, data publikacji: 26 lipca 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)