Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Leki onkologiczne i pomocnicze II

01 lipca 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/155/2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 193 000 EURO na zadanie pt.:

LEKI ONKOLOGICZNE I POMOCNICZE

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 01.07.2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

ZADANIE NR 1
1) Docetaxel gotowy koncentrat 20 mg - 500 fiol.; 2) Docetaxel gotowy koncentrat 80 mg - 400 fiol.;

ZADANIE NR 2
1) Melphalan 2mg tabletki - 5 op. po 25szt.;

ZADANIE NR 3
1) Chlorambucil 2mg tabletki - 30 op. po 25szt.;

ZADANIE NR 4
1) Etoposid 50mg kapsułki - 100 szt.; 2) Etopozyd 100mg kapsułki - 200 szt.;

ZADANIE NR 5
1) Levofolinic acid 50mg/ml - 50 fiol.; 2) Levofolinic acid 200mg/4ml - 100 fiol.;

ZADANIE NR 6
1) Octreotide 20mg - 12 fiol.; 2) Octreotide 30mg - 12 fiol.;

ZADANIE NR 7
1) Irinotecan gotowy koncentrat 300mg - 15 fiol.;

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (7 zadań).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia wynosi - od daty podpisania umowy do 24.06.2011r.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 7. Wadium - wartość ogólna – 44 670,00 zł (wartości wadium na poszczególne zadania w SIWZ).
 8. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 11.08.2010r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • wyjaśnienia02.pdf
  pobierz (79 KB wyjaśnienia02.pdf, data publikacji: 22 lipca 2010)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (77 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 19 lipca 2010)
 • formularz_ofertowy.xls
  pobierz (35 KB formularz_ofertowy.xls, data publikacji: 06 lipca 2010)
 • SIWZ_leki onkologiczne i pomocnicze.pdf
  pobierz (149 KB SIWZ_leki onkologiczne i pomocnicze.pdf, data publikacji: 06 lipca 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)