Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Leki onkologiczne

14 stycznia 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt.: DOSTAWA LEKÓW ONKOLOGICZNYCH : 1 Trastuzumab 150mg 2 Capecitabine 500mg, 150mg 3 Farmorubicin PFS 50mg/25ml, 10mg/5ml 4 Cladribine 10mg/10ml 5 Vinorelbine 10mg/ml 6 Topotecan 4mg 7 Temozolomide 250mg, 100mg CPV 24400000-8 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 20,00 zł . 2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są: Bożena Sterczyńska - tel. (094) 348-81-03, e-mail: zampub.swk@ko.home.pl Informację można uzyskać codziennie w godz. 9.00 - 13.00. 3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki zawarte w SIWZ. 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 5 do dnia 31.01.2005 r. do godz. 11.00. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2005 r. w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Dziale Zamówień Publicznych o godz. 12 00. 8. Kryteria oceny ofert - cena - 100 % 9. Wykonawca przystępując do przetargu nie wnosi wadium. 10. Termin realizacji zamówienia - do 31.05.2005r. 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)