Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Łóża porodowe

04 marca 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.:

ŁÓŻKA PORODOWE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia:
  • Łóżka porodowe - 2 szt.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 4 tygodnie od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 12.03.2008 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • uniewaznienie_lozka porodowe.pdf
  pobierz (343 KB uniewaznienie_lozka porodowe.pdf, data publikacji: 28 marca 2008)
 • odrzucenie oferty_lozka porodowe.pdf
  pobierz (386 KB odrzucenie oferty_lozka porodowe.pdf, data publikacji: 28 marca 2008)
 • wybór oferty_łóżka porodowe.pdf
  pobierz (435 KB wybór oferty_łóżka porodowe.pdf, data publikacji: 17 marca 2008)
 • rozstrzygnięcie protestu_łóżko porodowe.pdf
  pobierz (872 KB rozstrzygnięcie protestu_łóżko porodowe.pdf, data publikacji: 12 marca 2008)
 • wezwanie do przyłączeniea do protestu_łóżko porodowe.pdf
  pobierz (316 KB wezwanie do przyłączeniea do protestu_łóżko porodowe.pdf, data publikacji: 07 marca 2008)
 • protest_łóżka porodowe.pdf
  pobierz (2162 KB protest_łóżka porodowe.pdf, data publikacji: 07 marca 2008)
 • modyfikacja siwz.pdf
  pobierz (655 KB modyfikacja siwz.pdf, data publikacji: 07 marca 2008)
 • odpowiedzi 1_łóżka porodowe.pdf
  pobierz (1502 KB odpowiedzi 1_łóżka porodowe.pdf, data publikacji: 07 marca 2008)
 • sprostowanie_lozka porodowe.pdf
  pobierz (298 KB sprostowanie_lozka porodowe.pdf, data publikacji: 05 marca 2008)
 • SIWZ_lozka porodowe.pdf
  pobierz (198 KB SIWZ_lozka porodowe.pdf, data publikacji: 04 marca 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)