Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe

16 września 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

ŁÓŻKA SZPITALNE, SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – łóżka szpitalne z materacem – 73 szt., szafki przyłóżkowe – 73 szt.; Zadanie nr 2 – łóżka szpitalne do stanów ciężkich z materacem – 14 szt., szafki przyłóżkowe – 14 szt..

2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 zadania).

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Termin wykonania zamówienia wynosi do 21.11.2011 od daty podpisania umowy.

5.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

6.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

•nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

•nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

7.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

8.Wadium – nie wymagane.

9.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

10.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 26.09.2011r. do godz. 10.00.

11.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.amawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

16.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • unieważnienie-łóżka,szafki.pdf
  pobierz (56 KB unieważnienie-łóżka,szafki.pdf, data publikacji: 07 października 2011)
 • odpowiedzi 3-łóżka, szafki.pdf
  pobierz (428 KB odpowiedzi 3-łóżka, szafki.pdf, data publikacji: 04 października 2011)
 • modyfikacja 2-łóżka, szafki.pdf
  pobierz (496 KB modyfikacja 2-łóżka, szafki.pdf, data publikacji: 30 września 2011)
 • odpowiedzi 2-łóżka, szafki.pdf
  pobierz (144 KB odpowiedzi 2-łóżka, szafki.pdf, data publikacji: 30 września 2011)
 • modyfikacja-łóżka, szafki.pdf
  pobierz (504 KB modyfikacja-łóżka, szafki.pdf, data publikacji: 29 września 2011)
 • przesunięcie terminu-łóżka, szafki.pdf
  pobierz (56 KB przesunięcie terminu-łóżka, szafki.pdf, data publikacji: 27 września 2011)
 • odpowiedzi 1-łóżka, szafki.pdf
  pobierz (144 KB odpowiedzi 1-łóżka, szafki.pdf, data publikacji: 23 września 2011)
 • zmiana terminu-łóżka, szafki.pdf
  pobierz (74 KB zmiana terminu-łóżka, szafki.pdf, data publikacji: 22 września 2011)
 • SIWZ-lozka, szafki.pdf
  pobierz (154 KB SIWZ-lozka, szafki.pdf, data publikacji: 16 września 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)