Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Łóżka szpitalne

26 września 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

ŁÓŻKA SZPITALNE

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – Łóżka szpitalne elektryczne – 8 szt. Zadanie nr 2 – łóżka szpitalne rehabilitacyjne – 4 szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 04.10.2012r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert -łóżka szpitalne.pdf
  pobierz (16 KB wybór ofert -łóżka szpitalne.pdf, data publikacji: 11 października 2012)
 • odpowiedzi 2-łóżko szpitalne.pdf
  pobierz (953 KB odpowiedzi 2-łóżko szpitalne.pdf, data publikacji: 03 października 2012)
 • przesunięcie 1-łóżka szpitalne.pdf
  pobierz (90 KB przesunięcie 1-łóżka szpitalne.pdf, data publikacji: 01 października 2012)
 • odpowiedzi 1-łóżka szpitalne.pdf
  pobierz (220 KB odpowiedzi 1-łóżka szpitalne.pdf, data publikacji: 28 września 2012)
 • SIWZ-łóżka szpitalne.pdf
  pobierz (155 KB SIWZ-łóżka szpitalne.pdf, data publikacji: 26 września 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)