Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Materiały hemostatyczne, szewne i wosk kostny

04 czerwca 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

MATERIAŁY HEMOSTATYCZNE, SZEWNE I WOSK KOSTNY

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – Wosk do tamowania krwawień kostnych złożony z mieszaniny białego wosku pszczelego, parafinowego i palmitynianu izopropylu w proporcjach 75%-15%-10% i Materiały hemostatyczne - 949 saszetek; Zadanie nr 2 – Materiały hemostatyczne – 630 sztuk; Zadanie nr 3 – Wchłanialna taśma do szycia narządów miąższowych – 24 saszetek; Zadanie nr 4 – Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa i polipropylenowa (okulistyczna) – 96 saszetek; Zadanie nr 5– Nić wchłanialna, syntetyczna, naczyniowa do szycia śluzówki – 324 saszetek; Zadanie nr 6 – Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, polibutestrowa – 200 saszetek; Zadanie nr 7 – Nić niewchłanialna, syntetyczna w postaci poliamidowej plecionki bez rdzenia, koloru białego – 574 saszetek; Zadanie nr 8 – Nić druciana (z nierdzewnej stali) – 144 saszetek; Zadanie nr 9 – Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa, tracąca zdolność podtrzymywania około 10-20% rocznie, nasączone alkoholem w celu zmniejszenia hydrofilności nici – 540 saszetek; Zadanie nr 10 – Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 56 do 70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, powlekana środkiem antybakteryjnym – 96 saszetek; Zadanie nr 11 – Nić niewchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana, poliestrowa wykonana z 16 mikrowłókien z rdzeniem – 240 saszetek; Zadanie nr 12- Klipsy do klipsownicy ETHIKON – 400 magazynków.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 12.06.2012r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • Informacja o wyborze ofert_108.pdf
  pobierz (84 KB Informacja o wyborze ofert_108.pdf, data publikacji: 27 czerwca 2012)
 • Formularz ofertowy - po modyfikacji.xls
  pobierz (50 KB Formularz ofertowy - po modyfikacji.xls, data publikacji: 12 czerwca 2012)
 • modyfikacja-hemostatyki.pdf
  pobierz (342 KB modyfikacja-hemostatyki.pdf, data publikacji: 12 czerwca 2012)
 • odpowiedzi 1-hemostatyki.pdf
  pobierz (361 KB odpowiedzi 1-hemostatyki.pdf, data publikacji: 12 czerwca 2012)
 • przedłużenie terminu na skladanie ofert108.pdf
  pobierz (90 KB przedłużenie terminu na skladanie ofert108.pdf, data publikacji: 08 czerwca 2012)
 • Formularz ofertowy.xls
  pobierz (50 KB Formularz ofertowy.xls, data publikacji: 06 czerwca 2012)
 • SIWZ_hemostatyki.pdf
  pobierz (128 KB SIWZ_hemostatyki.pdf, data publikacji: 04 czerwca 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)