Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Materiały opatrunkowe

29 października 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

MATERIAŁY OPATRUNKOWE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Gaza opatrunkowa 1m x 05,m; 1m x 1m 62 000 szt.; 2) Kompresy gazowe (różne rozmiary) 15 000 szt.; Gaza opatrunkowa 9 000 m.b.; 3) Rękawy opatrunkowe (różne rozmiary) 2 800 m.b.; 4) Lignina 40cm x 60cm 8 000 kg; 5) Wata op. 500g; 400 op., Podkłady podgipsowe 3mx10cm; 3mx15cm 11 000 szt.; 6) Opaski opatrunkowe (różne rozmiary) 99 000 szt.; 7) Opaski elastyczne (różne rozmiary) 16 800 szt.; 8) Pieluchomajtki dla dorosłych jednorazowego użytku (small, medium, large) 23 600 szt.; 9) Pieluchomajtki dla dzieci jednorazowego użytku (mini, midi, maxi) 44 190 szt.; 10) Bardzo chłonne podkłady 40cmx60cm, 60cmx90cm 16 300 szt.; 11) Opaski gipsowe (różne rozmiary) 27 300 szt.; 12) Przylepce różne 23 450 szt.; 13) Tupfery gazowe różne 48 500 szt., Podkłady ginekologiczne 34cmx9cm - op. 10szt. 9 000 op.; 14) Pakiety zabiegowe jałowe (kompresy różne rozmiary) 501 000 zest.; 15) Pakiety zabiegowe jałowe 42 590 zest.; 16) Gąbka kolagenowa - 5cm x 5cm x 05cm, 10cm x 10cm x 05cm 125 szt.; 17) Opatrunki specjalistyczne 730 szt.; 18) Opatrunki specjalistyczne 270 szt.; 19) Opatrunki specjalistyczne 807 szt.; 20) Opatrunki specjalistyczne 696 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 10. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 06.11.2008 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiajacy nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert2_opatrunki.pdf
  pobierz (707 KB wybór ofert2_opatrunki.pdf, data publikacji: 14 listopada 2008)
 • wybór ofert1_opatrunki.pdf
  pobierz (954 KB wybór ofert1_opatrunki.pdf, data publikacji: 14 listopada 2008)
 • formularz ofertowy zad15 i 15A.xls
  pobierz (33 KB formularz ofertowy zad15 i 15A.xls, data publikacji: 04 listopada 2008)
 • odpowiedzi01_mat opatrunkowe.pdf
  pobierz (1748 KB odpowiedzi01_mat opatrunkowe.pdf, data publikacji: 04 listopada 2008)
 • SIWZ_materiały opatrunkowe.pdf
  pobierz (238 KB SIWZ_materiały opatrunkowe.pdf, data publikacji: 30 października 2008)
 • formularz ofertowy.xls
  pobierz (74 KB formularz ofertowy.xls, data publikacji: 29 października 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)