Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Materiały opatrunkowe

10 listopada 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

MATERIAŁY OPATRUNKOWE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

1) Gaza opatrunkowa 1m x 05,m; 1m x 1m - 62 000 szt.; 2) Kompresy gazowe (różne rozmiary) - 13 000 szt.; 3) Rękawy opatrunkowe (różne rozmiary) - 7 800 m.b.; Podkłady podgipsowe 3mx10cm; 3mx15cm - 13 000 szt. 4) Lignina 40cm x 60cm - 8 000 kg; 5) Wata op. 500g; - 400 op., Gaza opatrunkowa bielona 17 nitkowa, szer. 90cm - 8 000 m.b.; 6) Opaski opatrunkowe (różne rozmiary) - 96 000 szt.; 7) Opaski elastyczne (różne rozmiary) - 16 680 szt.; 8) Pieluchomajtki dla dorosłych jednorazowego użytku (small, medium, large) - 28 500 szt.; 9) Bardzo chłonne podkłady 40cmx60cm, 60cmx90cm - 16 300 szt.; 10) Opaski gipsowe (różne rozmiary) - 29 000 szt.; 11) Tupfery gazowe niejałowe (różne) - 39 000 szt.; Podkłady ginekologiczne 34cmx9cm - op. 10szt. - 9 000 szt.; 12) Zestawy zabiegowe jałowe sterylizowane parą wodną - 488 600 zest.., 13) Zestawy zabiegowe jałowe - 41 090 zest.; 14) Pieluchomajtki dla dzieci jednorazowego użytku (mini, midi, maxi, dla wcześniaków) - 40 460 szt.;

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (14 zadań).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 3. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 8. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 19.11.2009r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (256 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 03 grudnia 2009)
 • wyjaśnienia_02 -materiały opatrunkowe.pdf
  pobierz (107 KB wyjaśnienia_02 -materiały opatrunkowe.pdf, data publikacji: 16 listopada 2009)
 • wyjasnienia_01-materialy opatrunkowe.pdf
  pobierz (252 KB wyjasnienia_01-materialy opatrunkowe.pdf, data publikacji: 13 listopada 2009)
 • SIWZ_materiały opatrunkowe.PDF
  pobierz (189 KB SIWZ_materiały opatrunkowe.PDF, data publikacji: 10 listopada 2009)
 • formularz cenowy_opatrunki.xls
  pobierz (48 KB formularz cenowy_opatrunki.xls, data publikacji: 10 listopada 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)