Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Materiały opatrunkowe

18 listopada 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/301/2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

MATERIAŁY OPATRUNKOWE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Gaza opatrunkowa 0,5m x 05,m; 1m x 1m - 62000 szt.; 2) Kompresy gazowe (różne rozmiary) - 12000 szt.; 3) Rękawy opatrunkowe (różne rozmiary) - 8375 m.b.; Opaski gipsowe (różne rozmiary) - 27000 szt. 4) Lignina 40cm x 60cm - 8000 kg; 5) Wata op. 500g - 400 op., Gaza opatrunkowa bielona 17 nitkowa, szer. 90cm - 8000 m.b.; 6) Opaski opatrunkowe (różne rozmiary) - 97000 szt.; Opaski elastyczne (różne rozmiary) - 16292 szt.; 7) Pieluchomajtki dla dorosłych jednorazowego użytku (small, medium, large) - 33480 szt.; 8) Bardzo chłonne podkłady 40cmx60cm, 60cmx90cm - 16300 szt.; Podkłady podgipsowe 3mx10cm; 3mx15cm - 10000 szt.; 9) Tupfery gazowe niejałowe (różne) - 39000 szt.; Podkłady ginekologiczne 34cmx9cm - op. 10szt. - 120000 szt.; 10) Zestawy zabiegowe jałowe sterylizowane parą wodną 570500 zest.; 11) Zestawy zabiegowe jałowe - 42390 zest.; 12) Zestawy zabiegowe jałowe - 50 zest.; 13) Opatrunki jałowe (różne rozmiary) - 5000 szt.; 14) Pieluchomajtki dla dzieci jednorazowego użytku (mini, midi, maxi, wcześniaki) - 42460 szt.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (14 zadań).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 26.11.2010 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o unieważnieniu_zad.14.pdf
  pobierz (68 KB informacja o unieważnieniu_zad.14.pdf, data publikacji: 13 grudnia 2010)
 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (206 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 09 grudnia 2010)
 • formularz ofertowy po zmianach.xls
  pobierz (67 KB formularz ofertowy po zmianach.xls, data publikacji: 23 listopada 2010)
 • modyfikacja siwz_przedłużenie terminu.pdf
  pobierz (128 KB modyfikacja siwz_przedłużenie terminu.pdf, data publikacji: 23 listopada 2010)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (131 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 23 listopada 2010)
 • SIWZ_materiały opatrunkowe.pdf
  pobierz (172 KB SIWZ_materiały opatrunkowe.pdf, data publikacji: 18 listopada 2010)
 • formularz ofertowy.xls
  pobierz (66 KB formularz ofertowy.xls, data publikacji: 18 listopada 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)