Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Materiały opatrunkowe

12 grudnia 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

Materiały opatrunkowe

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Gaza opatrunkowa – 62 000 szt. 2) Zadanie nr 2 – Kompresy gazowe – 11 000 op. 3) Zadanie nr 3 – Rękawy opatrunkowe i opaski gipsowe – 9 625 m.b. + 23 500 szt. 4) Zadanie nr 4 – Lignina – 8 000 kg 5) Zadanie nr 5 – Wata, gaza opatrunkowa bielona – 200 op. + 6 000 m.b. 6) Zadanie nr 6 – Opaski dziane i elastyczne – 112 212 szt. 7) Zadanie nr 7 – Pieluchomajtki dla dorosłych jednorazowego użytku – 46 800 szt. 8) Zadanie nr 8 – Bardzo chłonne podkłady – 19 800 szt. 9) Zadanie nr 9 – Tupfery gazowe, podkłady ginekologiczne – 14 128 szt. 10) Zadanie nr 10 – Zestawy zabiegowe jałowe sterylizowane parą wodną – 566 300 zest. 11) Zadanie nr 11 – Opatrunki jałowe – 6 000 szt. 12) Zadanie nr 12 – Opaski gipsowe – 750 szt. 13) Zadanie nr 13 – Podkłady podgipsowe syntetyczne – 10 000 szt. 14) Zadanie nr 14 – Opatrunki o bardzo dużych właściwościach chłonnych – 1 200 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – niewymagane.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 20.12.2011 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor ofert_opatrunki.pdf
  pobierz (230 KB wybor ofert_opatrunki.pdf, data publikacji: 29 grudnia 2011)
 • sprostowanie odpowiedzi02_opatrunki.pdf
  pobierz (90 KB sprostowanie odpowiedzi02_opatrunki.pdf, data publikacji: 19 grudnia 2011)
 • odpowiedzi03_opatrunki.pdf
  pobierz (144 KB odpowiedzi03_opatrunki.pdf, data publikacji: 19 grudnia 2011)
 • modyfikacja_opatrunki.pdf
  pobierz (129 KB modyfikacja_opatrunki.pdf, data publikacji: 16 grudnia 2011)
 • odpowiedzi02_opatrunki.pdf
  pobierz (147 KB odpowiedzi02_opatrunki.pdf, data publikacji: 16 grudnia 2011)
 • odpowiedzi01_opatrunki.pdf
  pobierz (87 KB odpowiedzi01_opatrunki.pdf, data publikacji: 14 grudnia 2011)
 • SIWZ_opatrunki.pdf
  pobierz (210 KB SIWZ_opatrunki.pdf, data publikacji: 12 grudnia 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)