Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Materiały opatrunkowe

10 grudnia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 200 000 EURO na zadanie pt.:

Materiały opatrunkowe

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 29.10.2012 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Gaza opatrunkowa – 73 000 szt. 2) Zadanie nr 2 – Kompresy gazowe – 13 000 szt. 3) Zadanie nr 3 – Rękawy opatrunkowe i opaski gipsowe – 11 625 m.b. + 23 500 szt. 4) Zadanie nr 4 – Lignina – 10 000 kg 5) Zadanie nr 5 – Wata, gaza opatrunkowa bielona – 200 op. +7 000 m.b. 6) Zadanie nr 6 – Opaski dziane i elastyczne – 113 800 szt. 7) Zadanie nr 7 – Pieluchomajtki dla dorosłych jednorazowego użytku – 51 800 szt. 8) Zadanie nr 8 – Bardzo chłonne podkłady – 25 800 szt. 9) Zadanie nr 9 – Tupfery gazowe, podkłady ginekologiczne – 14 138 op. 10) Zadanie nr 10 – Zestawy zabiegowe jałowe sterylizowane parą wodną – 646 300 zest. 11) Zadanie nr 11 - Zestawy zabiegowe jałowe – 6 600 szt. + 6 800 zest. 12) Zadanie nr 12 - Zestawy zabiegowe jałowe – 15 590 zest. 13) Zadanie nr 13 – Opatrunki jałowe – 6 000 szt. 14) Zadanie nr 14 – Opaski gipsowe - 750 szt. 15) Zadanie nr 15 – Podkłady podgipsowe syntetyczne – 10 000 szt. 16) Zadanie nr 16 – Opatrunki o bardzo dużych właściwościach chłonnych – 1 200 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium: 1) Zadanie nr 1 – Gaza opatrunkowa – 2 500,00 zł; 2) Zadanie nr 2 – Kompresy gazowe – 3 700,00 zł; 3) Zadanie nr 3 – Rękawy opatrunkowe i opaski gipsowe – 2 200,00 zł; 4) Zadanie nr 4 – Lignina – 1 800,00 zł; 5) Zadanie nr 5 – Wata, gaza opatrunkowa bielona – 200,00 zł; 6) Zadanie nr 6 – Opaski dziane i elastyczne – 1 500,00 zł; 7) Zadanie nr 7 – Pieluchomajtki dla dorosłych jednorazowego użytku – 2 100,00 zł; 8) Zadanie nr 8 – Bardzo chłonne podkłady – 600,00 zł; 9) Zadanie nr 9 – Tupfery gazowe, podkłady ginekologiczne – 1 100,00 zł; 10) Zadanie nr 10 – Zestawy zabiegowe jałowe sterylizowane parą wodną – 7 300,00 zł; 11) Zadanie nr 11 - Zestawy zabiegowe jałowe – 600,00 zł; 12) Zadanie nr 12 - Zestawy zabiegowe jałowe – 7 300,00 zł; 13) Zadanie nr 13 – Opatrunki jałowe – 50,00 zł; 14) Zadanie nr 14 – Opaski gipsowe – 30,00 zł; 15) Zadanie nr 15 – Podkłady podgipsowe syntetyczne – 300,00 zł; 16) Zadanie nr 16 – Opatrunki o bardzo dużych właściwościach chłonnych – 250,00 zł;
 10. Kryteria oceny ofert: cena - 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 21.01.2013 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybor ofert_opatrunki.pdf
  pobierz (133 KB wybor ofert_opatrunki.pdf, data publikacji: 29 stycznia 2013)
 • wybor oferty_zad 12.pdf
  pobierz (88 KB wybor oferty_zad 12.pdf, data publikacji: 24 stycznia 2013)
 • odpowiedzi02_materialy opatrunkowe.pdf
  pobierz (128 KB odpowiedzi02_materialy opatrunkowe.pdf, data publikacji: 03 stycznia 2013)
 • modyfikacja_1.pdf
  pobierz (533 KB modyfikacja_1.pdf, data publikacji: 21 grudnia 2012)
 • odpowiedzi 01.pdf
  pobierz (333 KB odpowiedzi 01.pdf, data publikacji: 21 grudnia 2012)
 • SIWZ_materialy opatrunkowe.pdf
  pobierz (236 KB SIWZ_materialy opatrunkowe.pdf, data publikacji: 13 grudnia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)