Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

MATERIAŁY OPATRUNKOWE

03 września 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.:

MATERIAŁY OPATRUNKOWE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – Gaza opatrunkowa - 60 000 szt.; Zadanie nr 2 – Kompresy gazowe – różne rozmiary 70 000 op., gaza opatrunkowa bielona 8 000 m.b.; Zadanie nr 3 – Kompresy oczne – 100 op.; Zadanie nr 4 – Rękawy opatrunkowe – 6 935 m.b.; Zadanie nr 5 – Lignina – 9000 kg; Zadanie nr 6 – Wata 500g – 600op., podkłady podgipsowe – 11 000 szt.; Zadanie nr 7 – Opaski opatrunkowe – 96 000 szt.; Zadanie nr 8 – Opaski elastyczne – 16 000 szt.; Zadanie nr 9 – Pieluchomajtki dla dorosłych – 22 200 szt.; Zadanie nr 10 – Pieluchomajtki dla dzieci – 57 500 szt.; Zadanie nr 11 – Bardzo chłonne podkłady – 6 000 szt.; Zadanie nr 12 - Opaski gipsowe – 13 700 op.; Zadanie nr 13 – Przylepce – różny asortyment – 21 600 szt.; Zadanie nr 14 – Tupfery gazowe – różne rozmiary – 135op., podkłady ginekologiczne – 9 000 op.; Zadanie nr 15 – Opatrunki specjalistyczne (przeciwodleżynowe) – różny asortyment – 956 szt.; Zadanie nr 16 – Opatrunki specjalistyczne (przeciwodleżynowe) – różny asortyment – 1 298 szt.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 16 zadań.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 9. Kryteria oceny ofert: • Cena – 100%,
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 11.09.2007 r. do godz. 10.00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Załączniki:

 • wybór ofert_opatrunki.pdf
  pobierz (1431 KB wybór ofert_opatrunki.pdf, data publikacji: 03 października 2007)
 • pobierz (0 KB , data publikacji: 03 października 2007)
 • formularz ofertowy opatrunki 07 po zmianach.xls
  pobierz (51 KB formularz ofertowy opatrunki 07 po zmianach.xls, data publikacji: 06 września 2007)
 • odpowiedź01_opatrunki07.pdf
  pobierz (2290 KB odpowiedź01_opatrunki07.pdf, data publikacji: 06 września 2007)
 • formularz ofertowy opatrunki 07.xls
  pobierz (50 KB formularz ofertowy opatrunki 07.xls, data publikacji: 04 września 2007)
 • SIWZ_opatrunki 2007.pdf
  pobierz (213 KB SIWZ_opatrunki 2007.pdf, data publikacji: 03 września 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)