Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Materiały szewne

23 marca 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/35/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

MATERIAŁY SZEWNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zad. nr / Asortyment / Ilość : 1) Nić chirurgiczna niewchłanialna, wykonana z ePTFE - 588 sasz.; 2) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa - 1356 sasz.; 3) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa, tracąca zdolność podtrzymywania około 10-20% rocznie - 5842 sasz.; 4) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa - 8056 sasz.; 5) Nić niewchłanialna, syntetyczna, jednowłóknowa o stałej średnicy, polipropylenowa z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła, niebieska lub niebarwiona CC-do zmienionych miażdżycowo naczyń z mikroostrzem - 2906 sasz.; 6) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, polibutestrowa - 700 sasz.; 7) Nić niewchłanialna, syntetyczna w postaci poliamidowej plecionki bez rdzenia, koloru białego - 950 sasz.; 8) Nić niewchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana, poliestrowa - 1240 sasz.; 9) Nić niewchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana polibutylanem, poliestrowa, kolor nitki zielony - 2460 sasz.; 10) Nić niewchłanialna, pleciona, jedwab naturalny, impregnowany woskiem - 288 sasz.; 11) Nić wchłanialna, syntetyczna, pleciona, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 42 dni, podtrzymywanie tkankowe 10 dni - 2356 sasz.; 12) Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 56 do 70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach - 12600 sasz.; 13) Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 56 do 70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, powlekana środkiem antybakteryjnym - 1044 sasz.; 14) Nić wchłanialna, syntetyczna, naczyniowa do szycia śluzówki - 324 sasz.; 15) Nić wchłanialna, syntetyczna, pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana polikaprolatem o czasie wchłaniania 60 do 90 dni - 1224 sasz.; 16) Nić wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliglikonat o czasie wchłaniania do 180 dni - 2814 sasz.; 17) Nić wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, niepowlekana, polidioxanone, czas wchłaniania 180 do 210 dni, podtrzymywanie tkankowe do 90 dni - 6430 sasz.; 18) Wchłanialna taśma do szycia narządów miąższowych - 24 sasz.; 19) Nić druciana (z nierdzewnej stali) - 48 sasz.; 20) Nić wchłanialna, monofilamentowa, poliglekapron, fioletowy lub niebarwiony o okresie wchłaniania 90-120 dni, powlekany środkiem antybakteryjnym - 1412 sasz.; 21) Nić antybakteryjna, wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, polidioksanone, o okresie wchłaniania 182-238 dni, podtrzymywanie tkankowe do 90 dni - 180 sasz.; 22) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa (żyłka) - 90 sasz.;
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (22 zadania).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 31.03.2011r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (177 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 14 kwietnia 2011)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (184 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 30 marca 2011)
 • przedłużenie terminu na składanie ofert.pdf
  pobierz (44 KB przedłużenie terminu na składanie ofert.pdf, data publikacji: 28 marca 2011)
 • formularz ofertowy.xls
  pobierz (104 KB formularz ofertowy.xls, data publikacji: 23 marca 2011)
 • SIWZ_nici.pdf
  pobierz (144 KB SIWZ_nici.pdf, data publikacji: 23 marca 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)