Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Materiały szewne

04 kwietnia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

MATERIAŁY SZEWNE

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – 7 656 saszetek; Zadanie nr 2 – 2 362 saszetek; Zadanie nr 3 – 2 568 saszetek; Zadanie nr 4 – 16 904 saszetek; Zadanie nr 5 – 5 660 saszetek; Zadanie nr 6 – 2 814 saszetek; Zadanie nr 7 – 552 saszetek; Zadanie nr 8 – 2 548 saszetek; Zadanie nr 9 – 208 saszetek; Zadanie nr 10 – 576 saszetek; Zadanie nr 11 – 1 356 saszetek; Zadanie nr 12 – 7 490 saszetek; Zadanie nr 13 – 700 saszetek; Zadanie nr 14 – 574 saszetek; Zadanie nr 15 – 1 368 saszetek; Zadanie nr 16 – 1 136 saszetek; Zadanie nr 17 – 2 418 saszetek; Zadanie nr 18 – 144 saszetek; Zadanie nr 19 – 90 saszetek; Zadanie nr 20 – 96 saszetek; Zadanie nr 21 – 728 saszetek;

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %; 11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 12.04.2012r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty-materiały szewne.pdf
  pobierz (99 KB sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty-materiały szewne.pdf, data publikacji: 10 maja 2012)
 • wybór ofert-materiały szewne.pdf
  pobierz (230 KB wybór ofert-materiały szewne.pdf, data publikacji: 07 maja 2012)
 • Formularz ofertowy-po modyfikacji.xls
  pobierz (125 KB Formularz ofertowy-po modyfikacji.xls, data publikacji: 18 kwietnia 2012)
 • modyfikacja-nici.pdf
  pobierz (74 KB modyfikacja-nici.pdf, data publikacji: 18 kwietnia 2012)
 • odpowiedzi 1-nici.pdf
  pobierz (126 KB odpowiedzi 1-nici.pdf, data publikacji: 18 kwietnia 2012)
 • przesunięcie 3-nici.pdf
  pobierz (44 KB przesunięcie 3-nici.pdf, data publikacji: 17 kwietnia 2012)
 • przesunięcie 2-nici.pdf
  pobierz (49 KB przesunięcie 2-nici.pdf, data publikacji: 16 kwietnia 2012)
 • przesunięcie-nici.pdf
  pobierz (46 KB przesunięcie-nici.pdf, data publikacji: 10 kwietnia 2012)
 • Formularz ofertowy załącznik do SIWZ.xls
  pobierz (125 KB Formularz ofertowy załącznik do SIWZ.xls, data publikacji: 04 kwietnia 2012)
 • SIWZ_nici.pdf
  pobierz (134 KB SIWZ_nici.pdf, data publikacji: 04 kwietnia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)