Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Materiały szewne i hemostatyczne

09 kwietnia 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/42/2010 Koszalin, dn. 09 kwietnia 2010r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

MATERIAŁY SZEWNE I HEMOSTATYCZNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Nić chirurgiczna niewchłanialna, wykonana z ePTFE - 444 saszetki; 2) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa (niebieska) - 1 296 saszetek; 3) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa, tracąca zdolność podtrzymywania około 10-20% rocznie - 3 484 saszetki; 4) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa - 8 654 saszetki; 5) Nić niewchłanialna, syntetyczna, jednowłóknowa o stałej średnicy, polipropylenowa z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła, niebieska lub niebarwiona CC-do zmienionych miażdżycowo naczyń z mikroostrzem - 3 292 saszetki; 6) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, polibutestrowa - 700 saszetek; 7) Nić niewchłanialna, syntetyczna w postaci poliamidowej plecionki bez rdzenia, koloru białego - 1 330 saszetek; 8) Nić niewchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana, poliestrowa - 900 saszetek; 9) Nić niewchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana polybutylenem, poliestrowa kolor nitki zielony - 2 080 saszetek; 10) Nić niewchłanialna, pleciona, jedwab naturalny, impregnowany woskiem - 832 saszetki; 11) Nić wchłanialna, syntetyczna, pleciona, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 42 dni, podtrzymywanie tkankowe 10 dni - 2 132 saszetki; 12) Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 56 do 70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach - 9 860 saszetek; 13) Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 56 do 70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, powlekana środkiem antybakteryjnym - 846 saszetek; 14) Nić wchłanialna, syntetyczna, naczyniowa, do szycia śluzówki - 252 saszetki; 15) Nić wchłanialna, syntetyczna, pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana polikaprolatem o czasie wchłaniania 60 do 90 dni - 2 350 saszetek; 16) Nić wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliglikonat o czasie wchłaniania do 180 dni - 3 588 saszetek; 17) Nić wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, niepowlekana, polidioxanone, czas wchłaniania 180 do 210 dni, podtrzymywanie tkankowe do 90 dni - 7 882 sasz.; 18) Wosk do tamowania krwawień kostnych ( Wosk pszczeli, parafinowy i palmitynian izopropylu) - 250 saszetek; 19) Gaza hemostatyczna wykonana w 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego), czas hemostazy max 8 min., czas wchłaniania do 14 dni max., potwierdzone w instrukcji użycia działanie antybakteryjne oraz hemostatyki miejscowo wchłanialne z oczyszczonej żelatyny wieprzowej o czasie hemostazy 5-10 min. i czasie wchłaniania 3-5 tygodni - 279 saszetek; 20) Wchłanialna taśma do szycia narządów miąższowych - 12 saszetek; 21) Nić druciana (z nierdzewnej stali) - 48 saszetek; 22) Nić wchłanialna, monofilamentowa, poliglekapron, fioletowy lub niebarwiony o okresie wchłaniania 90-120 dni, powlekany środkiem antybakteryjnym - 936 saszetek; 23) Nić antybakteryjna, wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, polidioksanone, o okresie wchłaniania 182-238 dni, podtrzymywanie tkankowe do 90 dni - 180 saszetek; 24) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa (żyłka) - 90 saszetek; 25) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa i polipropylenowa (okulistyczna) - 96 saszetek;.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (25 zadań).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 19 kwietnia 2010 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (177 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 30 kwietnia 2010)
 • wyjaśnienia02.pdf
  pobierz (63 KB wyjaśnienia02.pdf, data publikacji: 16 kwietnia 2010)
 • sprostowanie do zad 25.pdf
  pobierz (42 KB sprostowanie do zad 25.pdf, data publikacji: 16 kwietnia 2010)
 • formularz ofertowy po modyfikacji.xls
  pobierz (122 KB formularz ofertowy po modyfikacji.xls, data publikacji: 16 kwietnia 2010)
 • modyfikacja siwz_przedłużenie terminu.pdf
  pobierz (105 KB modyfikacja siwz_przedłużenie terminu.pdf, data publikacji: 16 kwietnia 2010)
 • wyjasnienia01.pdf
  pobierz (158 KB wyjasnienia01.pdf, data publikacji: 16 kwietnia 2010)
 • formularz ofertowy.xls
  pobierz (122 KB formularz ofertowy.xls, data publikacji: 09 kwietnia 2010)
 • SIWZ_materiały szewne i hemostatyczne.pdf
  pobierz (219 KB SIWZ_materiały szewne i hemostatyczne.pdf, data publikacji: 09 kwietnia 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)