Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Materiały szewne

31 marca 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

MATERIAŁY SZEWNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Nić chirurgiczna niewchłanialna, wykonana z ePTFE 612 sasz.; 2) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa (niebieska) 1686 sasz.; 3) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa, tracąca zdolność podtrzymywania około 10-20% rocznie 4018 sasz.; 4) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa 8790 sasz.; 5) Nić niewchłanialna, syntetyczna, jednowłóknowa o stałej średnicy, polipropylenowa z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła, niebieska lub niebarwiona CC-do zmienionych miażdżycowo naczyń z mikroostrzem. 3270 sasz.; 6) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, polibutestrowa. 700 sasz.; 7) Nić niewchłanialna, syntetyczna w postaci poliamidowej plecionki bez rdzenia, koloru białego. 690 sasz.; 8) Nić niewchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana, poliestrowa. 732 sasz.; 9) Nić niewchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana polybutylenem, poliestrowa kolor nitki zielony. 1536 sasz.; 10) Nić niewchłanialna, pleciona, jedwab naturalny, impregnowany woskiem. 2212 sasz.; 11) Nić wchłanialna, syntetyczna, pleciona, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 42 dni, podtrzymywanie tkankowe 10 dni. 2840 sasz.; 12) Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 56 do 70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach. 12166 sasz.; 13) Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 56 do 70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po14 dniach,50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, powlekana środkiem antybakteryjnym. 750 sasz.; 14) Nić wchłanialna, syntetyczna, naczyniowa do szycia śluzówki. 216 sasz.; 15) Nić wchłanialna, syntetyczna, pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana polikaprolatem o czasie wchłaniania 60 do 90 dni. 2320 sasz.; 16) Nić wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliglikonat o czasie wchłaniania do 180 dni 2780 sasz.; 17) Nić wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, niepowlekana, polidioxanone, czas wchłaniania 180 do 210 dni, podtrzymywanie tkankowe do 90 dni. 9400 sasz.; 18) Wosk do tamowania krwawień kostnych (Wosk pszczeli, parafinowy i palmitynian izopropylu) 250 sasz.; 19) Gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej, regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7 do 14 dni 414 sasz.; 20) Wchłanialna taśma do szycia narządów miąższowych 48 sasz.; 21) Nić druciana (z nierdzewnej stali). 48 sasz.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (21 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 10. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 08.04.2009 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór najkorzysniejszej oferty_zad19.pdf
  pobierz (458 KB wybór najkorzysniejszej oferty_zad19.pdf, data publikacji: 15 maja 2009)
 • Informacja o wyborze ofert_nici.pdf
  pobierz (134 KB Informacja o wyborze ofert_nici.pdf, data publikacji: 30 kwietnia 2009)
 • formularz ofertowy-po zmianach.xls
  pobierz (112 KB formularz ofertowy-po zmianach.xls, data publikacji: 03 kwietnia 2009)
 • zmieniony Zał. nr 2 do siwz.pdf
  pobierz (121 KB zmieniony Zał. nr 2 do siwz.pdf, data publikacji: 03 kwietnia 2009)
 • odpowiedzi01-nici.pdf
  pobierz (200 KB odpowiedzi01-nici.pdf, data publikacji: 03 kwietnia 2009)
 • formularz ofertowy.xls
  pobierz (111 KB formularz ofertowy.xls, data publikacji: 31 marca 2009)
 • SIWZ_nici.pdf
  pobierz (259 KB SIWZ_nici.pdf, data publikacji: 31 marca 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)