Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Meble do nowowybudowanego Bloku łóżkowego B1

02 sierpnia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/4/PN/100/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 200 000 EURO na zadanie pt.:

MEBLE DO NOWOWYBUDOWANEGO BLOKU ŁÓŻKOWEGO B1

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 02 sierpnia 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Szafka na klucze – 3 szt.; 2) Szafa – 56 szt.; 3) Szafa ubraniowa – 61 szt.; 4) Szafka podblatowa – 1 szt.; 5) Szafka na środki czystości – 2 szt.; 6) Szafka dziesięcioskrytkowa – 7 szt.; 7) Ławka – 9 szt.; 8) Kaseta na narkotyki – 3 szt.; 9) Krzesło– 159 szt.; 10) Fotel – 56 szt.; 11) Taboret – 97 szt.; 12) Wersalka – 8 szt.; 13) Narożnik wypoczynkowy – 1 szt.; 14) Zabudowa – meble na profilu aluminiowym – 12 kpl.; 15) Zabudowa – meble z płyty meblowej – 34 kpl.; 16) Wieszak na ubrania stojący – 3 szt.; 17) Szafa kartotekowa – 2 szt.; 18) Regał ażurowy – 14 szt.; 19) Fotel operatora – 2 szt.; 20) Kozetka lekarska – 1 szt.; 21) Stolik narzędziowy – 2 szt.; 22) Wózek zabiegowo- opatrunkowy – 9 szt.; 23) Wózek do przewozu zwłok – 2 szt. 24) Wózek dwublatowy z wyciąganymi blatami – 1 szt.; 25) Wózek wielozadaniowy – 3 szt.; 26) Zabudowa meblowa – meble metalowe malowane proszkowo- 18 kpl.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – wartość ogólna – 25 000,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 12 września 2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybor ofert_meble.pdf
  pobierz (119 KB wybor ofert_meble.pdf, data publikacji: 13 września 2012)
 • odpowiedzi 03_meble B1.pdf
  pobierz (727 KB odpowiedzi 03_meble B1.pdf, data publikacji: 29 sierpnia 2012)
 • modyfikacja_meble B1.pdf
  pobierz (485 KB modyfikacja_meble B1.pdf, data publikacji: 20 sierpnia 2012)
 • odpowiedzi 02_meble B1.pdf
  pobierz (111 KB odpowiedzi 02_meble B1.pdf, data publikacji: 20 sierpnia 2012)
 • odpowiedzi01_meble.pdf
  pobierz (92 KB odpowiedzi01_meble.pdf, data publikacji: 13 sierpnia 2012)
 • SIWZ_meble B1.pdf
  pobierz (363 KB SIWZ_meble B1.pdf, data publikacji: 07 sierpnia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)