Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Meble na wyposażenie Pododdziału Patologii Ciąży i Patologii Noworodka

07 maja 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

MEBLE NA WYPOSAŻENIE PODODDZIAŁU PATOLOGII CIĄŻY I PATOLOGII NOWORODKA

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: meble na wyposażenie Pododdziału Patologii Ciąży i Pododdziału Patologii Noworodka: biurka, szafki stojące i wiszące, regały, tapczany, stoły.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 5. Termin wykonania zamówienia wynosi do 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %;

 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 17.05.2010 do godz. 10.00.

 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_meble.pdf
  pobierz (70 KB wybór ofert_meble.pdf, data publikacji: 25 maja 2010)
 • MODYFIKACJA 2_MEBLE.PDF
  pobierz (798 KB MODYFIKACJA 2_MEBLE.PDF, data publikacji: 19 maja 2010)
 • odpowiedzi02_meble.pdf
  pobierz (201 KB odpowiedzi02_meble.pdf, data publikacji: 18 maja 2010)
 • modyfikacja_meble.pdf
  pobierz (59 KB modyfikacja_meble.pdf, data publikacji: 11 maja 2010)
 • odpowiedzi01_meble.pdf
  pobierz (59 KB odpowiedzi01_meble.pdf, data publikacji: 11 maja 2010)
 • SIWZ_meble PC.pdf
  pobierz (244 KB SIWZ_meble PC.pdf, data publikacji: 07 maja 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)