Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Mięso, wędliny, drób

02 marca 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: I. MIĘSO WIEPRZOWE: 1) Karkówka z/k 2800 kg; 2) Łopatka z/k 400 kg; 3) Schab z/k 7000 kg; II. MIĘSO WOŁOWE: 1) Wołowina antrykot 700 kg; 2) Wołowina b/k extra 600 kg; III. PODROBY: 1) Wątroba wieprzowa 100 kg; IV. WĘDLINY: 1) Parówka cielęca 1000 kg; 2) Kiełbasa krakowska parzona 300 kg; 3) Kiełbasa śląska 300 kg; 4) Kiełbasa – szynkowa wieprzowa 2070 kg; 5) Polędwica smakowita 2000 kg; 6) Polędwica sopocka 100 kg; 7) Szynka familijna 200 kg; 8) Szynka drobiowa 1600 kg; 9) Szynka tyrolska 200 kg; 10) Szynka gotowana wieprzowa 1300 kg; 11) Szynka z indyka 500 kg; 12) Salceson czarny lub biały 150 kg; 13) Pasztetowa 150 kg; 14) Boczek wędzony 200 kg; 15) Smalec 100 kg; 16) Słonina 100 kg; 17) Kaszanka 200 kg; V. DRÓB 1) Kurczaki 6500 kg; 2) Piersi z kurczaka 2900 kg; 3) Żołądki drobiowe 500 kg; 4) Wątróbka drobiowa 400 kg; 5) Porcje rosołowe 3000 kg; 6) Udka z kurczaka 400 kg; 7) Pasztet drobiowy 100g 1000 szt.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 10. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 10.03.2009 r. do godz. 11.30.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych:www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze oferty.pdf
  pobierz (424 KB informacja o wyborze oferty.pdf, data publikacji: 11 marca 2009)
 • formularz ofertowy.xls
  pobierz (22 KB formularz ofertowy.xls, data publikacji: 02 marca 2009)
 • SIWZ_mięso_wędliny_drób.pdf
  pobierz (178 KB SIWZ_mięso_wędliny_drób.pdf, data publikacji: 02 marca 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)