Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Mięso, wędliny, drób

01 marca 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/33/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: I. MIĘSO WIEPRZOWE: 1) Karkówka bez kości 2000 kg; 2) Łopatka bez kości 400 kg; 3) Schab bez kości 6000 kg; 4) Mięso wieprzowe od szynki bez kości 400 kg; II. MIĘSO WOŁOWE: 1) Wołowina antrykot bez kości 600 kg; 2) Wołowina bez kości extra 600 kg; III. PODROBY: 1) Wątroba wieprzowa 100 kg; IV. WĘDLINY: 1) Parówka cielęca 900 kg; 2) Kiełbasa krakowska parzona 150 kg; 3) Kiełbasa śląska 200 kg; 4) Kiełbasa – szynkowa wieprzowa 2000 kg; 5) Polędwica smakowita 1800 kg; 6) Polędwica sopocka 300 kg; 7) Szynka konserwowa wieprzowa 200 kg; 8) Szynka drobiowa 1100 kg; 9) Szynka tyrolska wieprzowa 200 kg; 10) Szynka gotowana wieprzowa 1700 kg; 11) Szynka z indyka 600 kg; 12) Salceson czarny lub biały 150 kg; 13) Pasztetowa 150 kg; 14) Boczek wędzony parzony 250 kg; 15) Smalec 100 kg; 16) Słonina 100 kg; 17) Kaszanka 200 kg; 18) Filet z piersi indyka wędzony 300 kg; 19) Schab pieczony biały 300 kg; V. DRÓB ŚWIEŻY 1) Kurczaki 5000 kg; 2) Piersi z kurczaka 2900 kg; 3) Żołądki drobiowe 500 kg; 4) Wątróbka drobiowa 400 kg; 5) Porcje rosołowe 4000 kg; 6) Udka z kurczaka 250-300g 2000 kg; 7) Pasztet drobiowy 100g 600 szt.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: a. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; b. nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; c. posiadają zezwolenie Inspektora Sanitarnego lub innej jednostki uprawnionej do wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 10.03.2011r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze oferty.pdf
  pobierz (73 KB informacja o wyborze oferty.pdf, data publikacji: 15 marca 2011)
 • SIWZ_mięso_wędliny_drób.pdf
  pobierz (146 KB SIWZ_mięso_wędliny_drób.pdf, data publikacji: 01 marca 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)