Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Mięso, wędliny, drób

27 lutego 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

MIĘSO, WĘDLINY DRÓB

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia:

I. MIĘSO WIEPRZOWE: 1)Karkówka bez kości 2000 kg; 2)Łopatka bez kości 400 kg; 3)Schab bez kości 6000 kg; 4)Mięso wieprzowe od szynki bez kości 400 kg; II. MIĘSO WOŁOWE: 1)Wołowina antrykot bez kości 600 kg; 2)Wołowina bez kości extra 600 kg; III. PODROBY: 1)Wątroba wieprzowa 60 kg; IV. WĘDLINY: 1)Parówka cielęca 500 kg; 2)Kiełbasa krakowska parzona 200 kg; 3)Kiełbasa śląska 200 kg; 4)Kiełbasa – szynkowa wieprzowa 2000 kg; 5)Polędwica smakowita 2000 kg; 6)Polędwica sopocka 300 kg; 7)Szynka konserwowa wieprzowa 200 kg; 8)Szynka drobiowa 1300 kg; 9)Szynka tyrolska wieprzowa 200 kg; 10)Szynka gotowana wieprzowa 1700 kg; 11)Szynka z indyka 600 kg; 12)Salceson czarny lub biały 150 kg; 13)Pasztetowa 150 kg; 14)Boczek wędzony parzony 250 kg; 15)Smalec 100 kg; 16)Słonina 100 kg; 17)Kaszanka 200 kg; 18)Filet z piersi indyka wędzony 300 kg; 19)Schab pieczony biały 300 kg; V. DRÓB ŚWIEŻY 1)Kurczaki 5000 kg; 2)Piersi z kurczaka 2900 kg; 3)Żołądki drobiowe 500 kg; 4)Wątróbka drobiowa 400 kg; 5)Porcje rosołowe 4000 kg; 6)Udka z kurczaka 250-300g 2000 kg; 7)Pasztet drobiowy 100g 600 szt.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 1)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; 2)posiadają zezwolenie Inspektora Sanitarnego lub innej jednostki uprawnionej do wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem.

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane. 10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 06.03.2012r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • wybór ofert-mięso.pdf
    pobierz (100 KB wybór ofert-mięso.pdf, data publikacji: 08 marca 2012)
  • SIWZ_mięso, wędliny, drób.pdf
    pobierz (129 KB SIWZ_mięso, wędliny, drób.pdf, data publikacji: 27 lutego 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)