Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Mleko i przetwory mleczarskie.

06 grudnia 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.:

MLEKO I PRZETWORY MLECZARSKIE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl

 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

Zadanie nr 1 – Mleko jadalne 2% – 100 000 litrów.;

Zadanie nr 2 – Przetwory mleczarskie:

 1. Masło extra -700 kg
 2. Masło roślinne - 5 000 kg
 3. Margaryna Palma - 750 kg
 4. Ser topiony op. 100g - 4 000 szt.
 5. Ser topiony (zegary) 140g - 300 op.
 6. Twaróg domowy grani op. 180g - 500 szt.
 7. Twaróg chudy - 800 kg
 8. Twaróg półtłusty klinki - 4 000 kg
 9. Ser żółty - 500 kg
 10. Jogurt naturalny op. 150ml - 25 000 szt.
 11. Jogurt owocowy op. 150ml - 8 000 szt.
 12. Śmietana 12% - 4 400 lit.
 13. Mleko w proszku pełne gat. I - 50 kg
 14. Mleko zagęszczone 200g - 300 szt.

 15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 17. Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy.

 18. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

 19. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

  • posiadają wdrożony system HACCP; 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 20. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

 21. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;

 22. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 14.12.2007 r. do godz. 10.00.

 23. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 24. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 25. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 26. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 20,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór oferty mleko i przetwory.pdf
  pobierz (431 KB wybór oferty mleko i przetwory.pdf, data publikacji: 18 grudnia 2007)
 • SIWZ_mleko i przetwory.pdf
  pobierz (202 KB SIWZ_mleko i przetwory.pdf, data publikacji: 06 grudnia 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)