Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Mleko i przetwory mleczarskie

08 grudnia 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

MLEKO I PRZETWORY MLECZARSKIE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl

 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

  Zadanie nr 1:
  1) Mleko jadalne o zawartości tłuszczu nie mniej niż 2,0%, zawartość białka nie mniej niż 2,8% - 80000L.

  Zadanie nr 2: 1) Masło extra - 700 kg; 2) Masło roślinne - 5100 kg; 3) Margaryna Palma lub równoważna - 800 kg; 4) Ser topiony op. 100g - 4200 szt.; 5) Ser topiony (zegary) 140g - 300 op.; 6) Twaróg domowy grani op. 180g - 200 szt.; 7) Twaróg chudy - 600 kg; 8) Twaróg półtłusty klinki - 4000 kg; 9) Ser żółty - 550 kg; 10) Jogurt naturalny op. 150ml - 25000 szt.; 11) Jogurt owocowy op. 150ml - 8000 szt.; 12) Śmietana 18% - 4400 L; 13) Mleko zagęszczone 200g - 250 szt.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 zadania).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - posiadają wdrożony system HACCP; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 10. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 16.12.2009r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • ponowny wybór ofert_mleko.pdf
  pobierz (55 KB ponowny wybór ofert_mleko.pdf, data publikacji: 30 grudnia 2009)
 • informacja o wyborze ofert.PDF
  pobierz (71 KB informacja o wyborze ofert.PDF, data publikacji: 22 grudnia 2009)
 • SIWZ_mleko i przetwory mleczarskie.pdf
  pobierz (171 KB SIWZ_mleko i przetwory mleczarskie.pdf, data publikacji: 08 grudnia 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)