Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Mleko i przetwory mleczarskie

08 grudnia 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/301/2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

MLEKO I PRZETWORY MLECZARSKIE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1:
  1) Mleko jadalne o zawartości tłuszczu nie mniej niż 2,0%, zawartość białka nie mniej niż 2,8% 80000 l Zadanie nr 2:
  1) Masło extra 700 kg 2) Masło roślinne 5100 kg 3) Margaryna Palma lub równoważna 800 kg 4) Ser topiony op. 100g 4200 szt. 5) Ser topiony (zegary) 140g 300 op. 6) Twaróg domowy grani op. 180g 200 szt. 7) Twaróg chudy 600 kg 8) Twaróg półtłusty klinki 4000 kg 9) Ser żółty 550 kg 10) Jogurt naturalny op. 150ml 21000 szt. 11) Jogurt owocowy op. 150ml 6000 szt. 12) Śmietana 12% 4400 l 13) Mleko zagęszczone 200g 250 szt. 14) Mix maślany 0,15g 300000 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 zadania).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 16.12.2010r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (78 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 22 grudnia 2010)
 • SIWZ_mleko i przetwory.pdf
  pobierz (152 KB SIWZ_mleko i przetwory.pdf, data publikacji: 08 grudnia 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)