Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Mleko i przetwory mleczarskie

10 grudnia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/205/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

MLEKO I PRZETWORY MLECZARSKIE

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl

  2. Zakres lub wielkość zamówienia:

Zadanie nr 1:
1) Mleko jadalne o zawartości tłuszczu nie mniej niż 2,0%, zawartość białka nie mniej niż 2,8% - 70000 L Zadanie nr 2:
1) Masło (83%tłuszczu) - 600 kg; 2) Masło roślinne - 1200 kg; 3) Margaryna typu Palma lub równoważna - 700 kg; 4) Ser topiony op. 100g - 7000 szt.; 5) Ser topiony (zegary) 140g - 300 op.; 6) Twaróg domowy grani op. 180g - 200 szt.; 7) Twaróg chudy - 600 kg; 8) Twaróg półtłusty klinki - 4000 kg; 9) Ser żółty - 550 kg; 10) Jogurt naturalny op. 150ml - 21000 szt.; 11) Jogurt owocowy op. 150ml - 4200 szt.; 12) Śmietana 12% - 4400 L; 13) Mleko zagęszczone 200g - 250 szt.; 14) Mix maślany 0,15g - 300000 szt.; 15) Serek homogenizowany waniliowy 150g - 600 szt. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 zadania). 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych b) posiadają zezwolenie Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %; 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 18 grudnia 2012r. do godz. 10.00. 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • informacja o wyborze ofert205.pdf
    pobierz (168 KB informacja o wyborze ofert205.pdf, data publikacji: 21 grudnia 2012)
  • SIWZ_mleko i przetwory.doc
    pobierz (309 KB SIWZ_mleko i przetwory.doc, data publikacji: 10 grudnia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)