Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Negatoskop, pompa infuzyjna, aparat EKG, system ogrzewania pacjenta, podgrzewacz płynów infuzyjnych - wyposażenie SOR

17 czerwca 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/124/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

NEGATOSKOP, POMPA INFUZYJNA, APARAT EKG, SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA, PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH - WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – negatoskop ścienny – 9szt.; Zadanie nr 2 – pompa infuzyjna – 20szt.; Zadanie nr 3 – aparatura do badań i zapisu EKG – 2szt.; Zadanie nr 4 – system ogrzewania pacjenta – 1szt.; Zadanie nr 5 – system ogrzewania pacjenta – 1szt.; Zadanie nr 6 – podgrzewacz płynów infuzyjnych – 3szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (6 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 3 dni od złożenia pisemnego wniosku przez Zamawiającego w terminie od 01.09.2011r. do 26.09.2011r.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; 2) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 28.06.2011 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.
 18. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu pn. „Przebudowa z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem wyrobów medycznych” w ramach działania 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Konkurs nr 2/2008

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze oferty_zadanie 2.pdf
  pobierz (70 KB informacja o wyborze oferty_zadanie 2.pdf, data publikacji: 11 lipca 2011)
 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (85 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 04 lipca 2011)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (560 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 22 czerwca 2011)
 • SIWZ.pdf
  pobierz (4049 KB SIWZ.pdf, data publikacji: 17 czerwca 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)