Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

NICI CHIRURGICZNE

02 kwietnia 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.:

NICI CHIRURGICZNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

1) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa (niebieska) 2526 sasz.; 2) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa, tracąca zdolność podtrzymywania około 10-20% rocznie 4476 sasz.; 3) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa 8318 sasz.; 4) Nić niewchłanialna, syntetyczna, jednowłóknowa o stałej średnicy, polipropylenowa z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła, niebieska lub niebarwiona 2774 sasz.; 5) Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, polibutestrowa 468 sasz.; 6) Nić niewchłanialna, syntetyczna w postaci poliamidowej plecionki bez rdzenia, koloru białego 1350 sasz.; 7) Nić niewchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana, poliestrowa 876 sasz.; 8) Nić niewchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana polybutylenem, poliestrowa kolor nitki zielony 2214 sasz.; 9) Nić niewchłanialna, pleciona, jedwab naturalny, impregnowany woskiem 2904 sasz.; 10) Nić wchłanialna, syntetyczna, pleciona, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 42 dni, podtrzymywanie tkankowe 10 dni 3670 sasz.; 11) Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 56 do 70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach 14216 sasz.; 12) Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 56 do 70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, powlekana środkiem antybakteryjnym 840 sasz.; 13) Nić wchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana o czasie wchłaniania 50 do 70 dni, barwione. Igły naczyniowe do szycia śluzówki 252 sasz.; 14) Nić wchłanialna, syntetyczna,pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana o czasie wchłaniania 60 do 90 dni 216 sasz.; 15) Nić wchłanialna, syntetyczna, pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana polikaprolatem o czasie wchłaniania 60 do 90 dni 2930 sasz.; 16) Nić wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliglikonat o czasie wchłaniania do 180 dni 2844 sasz.; 17) Nić wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, niepowlekana, polidioxanone, czas wchłaniania 180 do 210 dni, podtrzymywanie tkankowe do 90 dni 8158 sasz.; 18) Wosk do tamowania krwawień kostnych (Wosk pszczeli, parafinowy i palmitynian izopropylu) 184 sasz.; 19) Gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej, regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7 do 14 dni 312 sasz.; 20) Wchłanialna taśma do szycia narządów miąższowych 48 sasz.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (20 zadań).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; b. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; c. nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 7. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 8. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 10.04.2008 r. do godz. 10.00.
 9. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_nici.pdf
  pobierz (842 KB wybór ofert_nici.pdf, data publikacji: 23 kwietnia 2008)
 • przedłużenie terminu4.pdf
  pobierz (315 KB przedłużenie terminu4.pdf, data publikacji: 15 kwietnia 2008)
 • przedłużenie terminu3.pdf
  pobierz (289 KB przedłużenie terminu3.pdf, data publikacji: 11 kwietnia 2008)
 • przesunięcie_terminu_nici.pdf
  pobierz (271 KB przesunięcie_terminu_nici.pdf, data publikacji: 10 kwietnia 2008)
 • wezwanie do przystąpienia_protest.pdf
  pobierz (309 KB wezwanie do przystąpienia_protest.pdf, data publikacji: 08 kwietnia 2008)
 • protest 2-nici.pdf
  pobierz (2578 KB protest 2-nici.pdf, data publikacji: 08 kwietnia 2008)
 • protest 1.pdf
  pobierz (1486 KB protest 1.pdf, data publikacji: 08 kwietnia 2008)
 • odpowiedzi_01_nici_2008.pdf
  pobierz (176 KB odpowiedzi_01_nici_2008.pdf, data publikacji: 07 kwietnia 2008)
 • SIWZ_nici2008.pdf
  pobierz (238 KB SIWZ_nici2008.pdf, data publikacji: 02 kwietnia 2008)
 • formularz ofertowy_nici2008.xls
  pobierz (118 KB formularz ofertowy_nici2008.xls, data publikacji: 02 kwietnia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)