Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Obłożenia jednorazowego użytku dla Bloku Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej

29 listopada 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

OBŁOŻENIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA BLOKU CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDYCZNEJ

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres zamówienia: Zadanie nr 1 – fartuchy chirurgiczne – 3600 szt., zestawy serwet do operacji okolic stawu biodrowego – 200 kpl, zestawy operacyjne do operacji protezowania stawu kolanowego – 100 kpl Zadanie nr 2 – pokrowiec na aparat RTG – 300 szt. Zadanie nr 3 – koszule dla pacjentów – 1000 szt. Zadanie nr 4 – prześcieradło jednorazowego użytku z włókniny – 400 szt. Zadanie nr 5 – zestawy obłożeń do zabiegów ortopedycznych – 2250 szt

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (5 zadań)

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 07.12.2012r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert-obłożenia.pdf
  pobierz (226 KB wybór ofert-obłożenia.pdf, data publikacji: 19 grudnia 2012)
 • modyfikacja 1-obłożenia.pdf
  pobierz (1892 KB modyfikacja 1-obłożenia.pdf, data publikacji: 04 grudnia 2012)
 • odpowiedzi 1-obłożenia.pdf
  pobierz (370 KB odpowiedzi 1-obłożenia.pdf, data publikacji: 04 grudnia 2012)
 • SIWZ-Obłożenia.pdf
  pobierz (185 KB SIWZ-Obłożenia.pdf, data publikacji: 29 listopada 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)