Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Obłożenia jednorazowego uzytku dla Bloku Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej

13 października 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

OBŁOŻENIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA BLOKU CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDYCZNEJ

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – Fartuchy chirurgiczne – 4 300 szt., Zestawy serwet do operacji okolic stawu biodrowego - 200 kpl.; Zestawy operacyjne do operacji protezowania stawu kolanowego – 130 kpl., Zadanie nr 2 – Zestawy uniwersalne – 1000 kpl., Zestawy serwet operacyjnych do artroskopii stawu kolanowego – 400 kpl., Zestawy serwet operacyjnych do artroskopii stawu barkowego – 60 kpl., Zadanie nr 3 - Pokrowiec na aparat rtg – 500 szt., Zadanie nr 4 - zestaw do operacji chirurgii dłoni/stopy – 400 szt., Zadanie nr 5 - Koszule dla pacjentów – 1500 szt.

2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (5 zadania).

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

5.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

6.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: •nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 21.10.2011r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert-obłożenia.pdf
  pobierz (105 KB wybór ofert-obłożenia.pdf, data publikacji: 28 października 2011)
 • odpowiedzi 1_obłożenia.pdf
  pobierz (594 KB odpowiedzi 1_obłożenia.pdf, data publikacji: 19 października 2011)
 • zmiana terminu-obłożenia.pdf
  pobierz (54 KB zmiana terminu-obłożenia.pdf, data publikacji: 17 października 2011)
 • SIWZ_obłożenia.pdf
  pobierz (172 KB SIWZ_obłożenia.pdf, data publikacji: 13 października 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)