Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Odczynniki i materiały do laboratorium

19 kwietnia 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. DOSTAWY: - ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ SERODIAGNOSTYCZNYCH I OZNACZEŃ LEKÓW CPV 24496500-2; - ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH CPV 24496500-2; - PASKÓW TESTOWYCH 10 PARAMETROWYCH DO ANALIZY MOCZU CPV 33124131-2 - ORAZ DZIERŻAWĘ SPECJALISTYCZNYCH ANALIZATORÓW 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł . 2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są: - Bożena Sterczyńska - tel. (094) 348-81-03, e-mail: zampub.swk@ko.home.pl Informację można uzyskać codziennie w godz. 7.00 - 14.30. 3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki zawarte w SIWZ. 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (3 zadania). 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Dziale Zamówień Publicznych pok. Nr 5 do dnia 09.06.2005 r. do godz. 10.00. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2005 r. w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Sali Narad o godz. 12.00. 8. Kryteria oceny ofert: - Cena - 90 %, - jakość - 10%. 9. Wykonawca przystępując do przetargu wnosi wadium 15.500,00zł (ogółem). 10. Termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy. 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)