Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Odzież operacyjna wielorazowego użytku

10 czerwca 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

ODZIEŻ OPERACYJNA WIELORAZOWEGO UŻYTKU

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: sukienka operacyjna przeznaczona dla bloku operacyjnego – 510 szt, ubrania operacyjne przeznaczone dla bloku operacyjnego – 1 712 kp., fartuchy chirurgiczne – 670szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 zadania)

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: •nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 20.06.2011r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert-odzież.pdf
  pobierz (98 KB wybór ofert-odzież.pdf, data publikacji: 27 czerwca 2011)
 • modyfikacja_odzież.pdf
  pobierz (102 KB modyfikacja_odzież.pdf, data publikacji: 16 czerwca 2011)
 • odpowiedzi 3_odzież.pdf
  pobierz (118 KB odpowiedzi 3_odzież.pdf, data publikacji: 16 czerwca 2011)
 • odpowiedzi 2_odzież.pdf
  pobierz (224 KB odpowiedzi 2_odzież.pdf, data publikacji: 15 czerwca 2011)
 • odpowiedzi01_odzież.pdf
  pobierz (204 KB odpowiedzi01_odzież.pdf, data publikacji: 14 czerwca 2011)
 • SIWZ_ubrania barierowe.pdf
  pobierz (199 KB SIWZ_ubrania barierowe.pdf, data publikacji: 10 czerwca 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)