Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Owoce i warzywa świeże, owoce i warzywa mrożone, jaja, ziemniaki, woda mineralna.

06 grudnia 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.:

OWOCE ŚWIEŻE, WARZYWA ŚWIEŻE, WARZYWA I OWOCE MROŻONE, JAJA ŚWIEŻE, ZIEMNIAKI JADALNE, WODA MINERALNA

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

Zadanie nr 1 owoce świeże:

 1. Jabłka 7 200 kg
 2. Cytryny 800 kg
 3. Pomarańcze 100 kg
 4. Banany 400 kg
 5. Mandarynki 50 kg

Zadanie nr 2 warzywa świeże:

 1. Marchew 17 000 kg
 2. Buraki 10 000 kg
 3. Pietruszka korzeń 1 000 kg
 4. Seler korzeń 1 500 kg
 5. Por 300 kg
 6. Kapusta biała 4 200 kg
 7. Kapusta pekińska 250 szt.
 8. Kapusta włoska 1 000 kg
 9. Kapusta czerwona 1 000 kg
 10. Kapusta kiszona 1 700 kg
 11. Ogórki kiszone 1 000 kg
 12. Cebula 1 500 kg
 13. Pieczarki 800 kg
 14. Pietruszka, koper - nać (pęczki)14 000 szt.
 15. Czosnek świeży - główka 200 szt.
 16. Botwina (pęczki) 200 szt.

Zadanie nr 3 warzywa i owoce mrożone:

 1. Kalafior mrożony 1 400 kg
 2. Zupa jesienna 100 kg
 3. Mieszanka 8-składnikowa 200 kg
 4. Marchew - kostka 300 kg
 5. Truskawka 500 kg
 6. Mieszanka owocowa 3 000 kg
 7. Brokuły 400 kg
 8. Fasolka szparagowa 400 kg
 9. Pyzy ziemniaczane 200 kg

Zadanie nr 4 jaja świeże: 70 000szt.

Zadanie nr 5 ziemniaki jadalne: 90 ton

Zadanie nr 6 woda mineralna:

 1. Woda mineralna w butelkach szklanych o poj. 0,33l - 47 000 szt.
 2. Woda mineralna w butelkach plastikowych o poj. 0,5l – gazowana 300 szt.
 3. Woda mineralna w butelkach plastikowych o poj. 0,5l - niegazowana 300 szt.

 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w całości na zadania).

 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy.
 7. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 9. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 14.12.2007 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 20,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert warzywa owoce....pdf
  pobierz (730 KB wybór ofert warzywa owoce....pdf, data publikacji: 18 grudnia 2007)
 • SIWZ warzywa_owoce_ziemniaki_woda.pdf
  pobierz (232 KB SIWZ warzywa_owoce_ziemniaki_woda.pdf, data publikacji: 06 grudnia 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)