Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Owoce świeże, warzywa świeże, warzywa i owoce mrożone, jaja świeże, ziemniaki jadalne, woda mineralna

10 grudnia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/206/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

OWOCE ŚWIEŻE, WARZYWA ŚWIEŻE, WARZYWA I OWOCE MROŻONE, JAJA ŚWIEŻE, ZIEMNIAKI JADALNE, WODA MINERALNA

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl

 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

Zadanie nr 1 – owoce świeże:
1) Jabłka - 7100 kg; 2) Cytryny - 800 kg; 3) Pomarańcze - 50 kg; 4) Banany - 300 kg; 5) Mandarynki - 50 kg. Zadanie nr 2 – warzywa świeże:
1) Marchew - 17500 kg; 2) Buraki - 11000 kg; 3) Pietruszka korzeń - 1000 kg; 4) Seler korzeń - 1500 kg; 5) Por - 500 kg; 6) Kapusta biała - 5000 kg; 7) Kapusta pekińska - 500 kg; 8) Kapusta włoska - 1000 kg; 9) Kapusta czerwona - 1000 kg; 10) Kapusta kiszona - 1500 kg; 11) Ogórki kiszone - 600 kg; 12) Cebula - 1700 kg; 13) Pieczarki - 900 kg; 14) Pietruszka, koper – nać (pęczki) - 14000 szt.; 15) Czosnek świeży - główka - 200 szt.; 16) Botwina - 200 kg. Zadanie nr 3 – warzywa i owoce mrożone:
1) Kalafior mrożony - 1200 kg; 2) Zupa jesienna - 50 kg; 3) Mieszanka 8-składnikowa - 50 kg; 4) Marchew – kostka - 300 kg; 5) Truskawka - 500 kg; 6) Mieszanka owocowa - 3000 kg; 7) Brokuły - 1000 kg; 8) Fasolka szparagowa - 400 kg; 9) Pyzy ziemniaczane - 150 kg; Zadanie nr 4 – jaja świeże:
1) Jaja świeże – średnie (ok. 60g) - 75000 szt. Zadanie nr 5 – ziemniaki jadalne:
1) Ziemniaki jadalne - 80 Ton. Zadanie nr 6 – woda mineralna:
1) Woda mineralna w butelkach plastikowych o poj. 0,5L – gazowana - 30000 szt.; 2) Woda mineralna w butelkach plastikowych o poj. 0,5L – niegazowana - 30000 szt

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (6 zadań).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 8. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 18 grudnia 2012r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert206.pdf
  pobierz (81 KB informacja o wyborze ofert206.pdf, data publikacji: 08 stycznia 2013)
 • wyjaśnienia01_przedłużenie terminu.pdf
  pobierz (104 KB wyjaśnienia01_przedłużenie terminu.pdf, data publikacji: 17 grudnia 2012)
 • SIWZ_owoce_warzywa_mrożonki_jaja_ziemniaki_woda.pdf
  pobierz (145 KB SIWZ_owoce_warzywa_mrożonki_jaja_ziemniaki_woda.pdf, data publikacji: 10 grudnia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)