Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Papiery rejestracyjne do EKG, USG, KTG oraz żele

10 stycznia 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.:

PAPIERY REJESTRACYJNE DO EKG, USG, KTG, ORAZ ŻELE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: • Papier do EKG Marquette - 12 bloczków • Papier do EKG Delta New 3 Plus - 30 bloczków • Papier do EKG Schiller AT 3 - 30 bloczków • Papier do EKG Ascard Mr.Gold - 75 rolek • Papier do EKG Cardiostat 31 - 85 bloczków • Papier do EKG Hewlett-Packard Typ M.1709A - 60 bloczków • Papier do EKG Ascard 3 gładki - 159 rolek • Papier do EKG Ascard 33 kratka - 60 rolek • Papier do EKG Ascard B5 kratka - 232 rolek • Papier do EKG Cardiovit AT-101 kratka - 1200 bloczków • Papier do EKG Hellige 53 - 42 bloczków • Papier do EKG Cardiovit AT -1 kratka - 250 bloczków • Papier do USG Videoprinter Mitsubishi KP-65 HM-CE - 15 rolek • Papier do USG Videoprinter Mitsubishi K-61 B - 1032 rolek • Papier do drukarki autoklawu Statim 5000 gładki - 60 rolek • Papier termiczny, składanka A4 do aparatu EKG ELI 250 - 24 skł. • Papier termoczuły do Perymetru AP-3000 - 10 rolek • Papier do KTG Corometrics kratka typ BAO 4305 - 400 bloczków • Żel do EKG - 70 szt. • Żel do USG typ Ultrasound - 98 szt. • Żel do USG niesterylny - 130 szt. • Żel do USG sterylny - 120 szt. • Pasta Every - 160 szt. • Skrobiowa pasta elektrodowa ze środkiem ściernym dla dzieci do Pracowni EEG - 100 szt.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 18 .01.2008 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor ofert_papiery rejestracyjne.pdf
  pobierz (441 KB wybor ofert_papiery rejestracyjne.pdf, data publikacji: 22 stycznia 2008)
 • SIWZ_pap. rejestracyjne.pdf
  pobierz (180 KB SIWZ_pap. rejestracyjne.pdf, data publikacji: 10 stycznia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)