Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Papiery rejestracyjne do EKG, USG, KTG oraz żele

04 lutego 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.: PAPIERY REJESTRACYJNE DO EKG, USG, KTG ORAZ ŻELE 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Papier do EKG Marquette- 12 bloczków Papier do EKG Delta New 3 Plus- 20 bloczków Papier do EKG Schiller AT 3- 10 bloczków Papier do EKG Ascard Mr. Gold- 80 rolek Papier do EKG Cardiostat 31- 48 bloczków Papier do EKG Hewlett- Packard Typ M. 1709A– 25 bloczków Papier do EKG Ascard 3 gładki- 150 rolek Papier do EKG Ascard 33 kratka- 195 rolek Papier do EKG Ascard B5 kratka- 212 rolek Papier do EKG Cardiovit AT- 101 kratka- 400 bloczków Papier do EKG Hellige 53- 66 bloczków Papier do EKG Cardiovit AT- 1 kratka- 250 bloczków Papier do USG Videoprinter Mitsubishi KP- 65 HM-CE- 15 rolek Papier do USG Videoprinter Mitsubishi K- 61 B- 900 rolek Papier do drukarki autoklawu Statim 5000 gładki- 60 rolek Papier termiczny, składanka A4 do aparatu EKG ELI 250- 40 skł. Papier do EKG Cardiosmart- 20 skł. Papier do USG Sony UPP- 110 HG- 120 rolek Taśma do defibrylatora Medic 5, kratka- 10 rolek Żel do EKG- 50 szt. Żel do USG typ Ultrasound- 32 szt. Żel do USG niesterylny- 100 szt Żel do USG sterylny- 110 szt. Żel do badań Holtera- 52 szt. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”. 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %; 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 12.02.2009r..do godz. 10.00. 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • informacja o wyborze.pdf
    pobierz (124 KB informacja o wyborze.pdf, data publikacji: 05 marca 2009)
  • odpowiedzi.pdf
    pobierz (476 KB odpowiedzi.pdf, data publikacji: 06 lutego 2009)
  • SIWZ_papiery rejestracyjne.pdf
    pobierz (191 KB SIWZ_papiery rejestracyjne.pdf, data publikacji: 04 lutego 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)