Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dzieci_podkłady higieniczne z bibuły

14 stycznia 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/5/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

PIELUCHOMAJTKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA DZIECI ORAZ PODKŁADY HIGIENICZNE Z BIBUŁY

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1: 1) Pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dzieci Mini 2-5kg 19 200 szt. 2) Pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dzieci Midi 5-9kg 8 640 szt. 3) Pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dzieci Maxi 8-18kg 10 620 szt. 4) Pieluchomajtki jednorazowego użytku dla wcześniaków 1-3kg 4 000 szt. Zadanie nr 2: 1) Podkład higieniczny z bibuły szer. 47,5cm - 50cm 340000 mb.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 zadania).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 24.01.2011r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (82 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 04 lipca 2011)
 • wyjasnienia01.pdf
  pobierz (54 KB wyjasnienia01.pdf, data publikacji: 18 stycznia 2011)
 • SIWZ_pieluchomajtki_podkłady.pdf
  pobierz (148 KB SIWZ_pieluchomajtki_podkłady.pdf, data publikacji: 14 stycznia 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)