Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Płyny antyseptyczne

10 stycznia 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

Płyny antyseptyczne

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Dezynfekcja skóry przed zabiegami inwazyjnymi w tym operacyjnymi – 3 665 litrów. 2) Zadanie nr 2 – Dezynfekcja błon śluzowych – 1 975 litrów. 3) Zadanie nr 3 – Dezynfekcja skóry rak – chirurgiczna – 6 650 litrów. 4) Zadanie nr 4 – Dezynfekcja skóry rąk – higieniczna i chirurgiczna – 1 580 litrów. 5) Zadanie nr 5 – Dezynfekcja skóry rąk – higieniczna – 6 500 litrów.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; 2) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – niewymagane.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 18.01.2011 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor oferty_antyseptyka.pdf
  pobierz (276 KB wybor oferty_antyseptyka.pdf, data publikacji: 31 stycznia 2011)
 • modyfikacja_SIWZ-antyseptyka.pdf
  pobierz (120 KB modyfikacja_SIWZ-antyseptyka.pdf, data publikacji: 18 stycznia 2011)
 • odpowiedzi_01-antyseptyka.pdf
  pobierz (471 KB odpowiedzi_01-antyseptyka.pdf, data publikacji: 18 stycznia 2011)
 • przesuniecie terminu_aseptyka.pdf
  pobierz (37 KB przesuniecie terminu_aseptyka.pdf, data publikacji: 14 stycznia 2011)
 • SIWZ_antyseptyka.pdf
  pobierz (167 KB SIWZ_antyseptyka.pdf, data publikacji: 10 stycznia 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)