Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Płyny infuzyjne

20 sierpnia 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

PŁYNY INFUZYJNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – Płyny infuzyjne w opakowaniach plastikowych, stojących, z podwójnym niezależnym portem, bez PCV – różny asortyment – 30 500 szt.; Zadanie nr 2 – Płyny infuzyjne w workach – różny asortyment – 1 500 szt.; Zadanie nr 3 – Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych – różny asortyment – 318 000 szt.; Zadanie nr 4 – Płyny infuzyjne w butelkach szklanych – 200 szt.; Zadanie nr 5 – Płyny do przepłukiwań typu Ecolav – różny asortyment – 9 500 szt.; Zadanie nr 6 – Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych( worki z dwoma portami, bez PCV, ze zwiększoną pojemnością worka) – różny asortyment – 1 250 szt.; Zadanie nr 7 – Płyny infuzyjne w opakowaniach plastikowych stojących – różny asortyment – 38 600 szt.; Zadanie nr 8 – Płyny infuzyjne w workach – różny asortyment – 13 000 szt..
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 8 zadań.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 28.08.2008 do godz. 10.00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • odpowiedż01_płyny infuzyjne.pdf
  pobierz (379 KB odpowiedż01_płyny infuzyjne.pdf, data publikacji: 25 sierpnia 2008)
 • SIWZ_plyny infuzyjne.PDF
  pobierz (180 KB SIWZ_plyny infuzyjne.PDF, data publikacji: 20 sierpnia 2008)
 • formularz ofertowy_płyny 2008.xls
  pobierz (32 KB formularz ofertowy_płyny 2008.xls, data publikacji: 20 sierpnia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)