Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Płyny infuzyjne

26 sierpnia 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

PŁYNY INFUZYJNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Płyny infuzyjne w opakowaniach plastikowych, stojących, z podwójnym niezależnym portem, bez PCV 24600 szt.; 2) Płyny infuzyjne w workach 1500 szt.; 3) Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych (Opakowanie plastikowe, stojące, z podwójnym, jednakowym, szczelnym zamknięciem, bez PCV, ze zwiększoną potencjalną pojemnością nie mniejszą niż 20%) 311000 szt.; 4) Płyny infuzyjne w butelkach szklanych 400 szt.; 5) Płyny infuzyjne - Glukosum 200 szt.; 6) Płyny do przepłukiwań typu Ecolav z precyzyjnym dozowaniem 9500 szt.; 7) Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych (worki z dwoma portami, bez PCV, ze zwiększoną pojemnością worka) 1400 szt.; 8) Płyny infuzyjne w opakowaniach plastikowych stojących 38900 szt.; 9) Płyny infuzyjne w workach 13800 szt.; 10) Płyn nawadniający, interwencyjny, hipotoniczny 200 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (10 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia 12 miesiący od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 10. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 03.09.2009 r. do godz. 10:00
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wyjaśnienia01_płyny infuzyjne.PDF
  pobierz (72 KB wyjaśnienia01_płyny infuzyjne.PDF, data publikacji: 28 sierpnia 2009)
 • SIWZ_płyny infuzyjne.PDF
  pobierz (163 KB SIWZ_płyny infuzyjne.PDF, data publikacji: 26 sierpnia 2009)
 • formularz ofertowy_zał nr 4.xls
  pobierz (32 KB formularz ofertowy_zał nr 4.xls, data publikacji: 26 sierpnia 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)