Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Płyny infuzyjne

11 sierpnia 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/170/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

PŁYNY INFUZYJNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

1) Płyny infuzyjne w opakowaniach plastikowych, stojących, z podwójnym niezależnym portem, bez PCV - 20250 szt. 2) Płyny infuzyjne w workach - 1350 szt. 3) Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych (Opakowanie plastikowe, stojące, z podwójnym, jednakowym, szczelnym zamknięciem, bez PCV, ze zwiększoną potencjalną pojemnością nie mniejszą niż 20%) i kompatybilne przyrządy do wielokrotnego pobierania - 271100 szt. 4) Płyny infuzyjne w butelkach - 40 szt. 5) Płyny do przepłukiwań typu Ecolav z precyzyjnym dozowaniem - 6300 szt. 6) Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych (worki z dwoma portami, bez PCV, ze zwiększoną pojemnością worka) - 1600 szt. 7) Płyny infuzyjne w opakowaniach plastikowych stojących 33700 szt. 8) Płyny infuzyjne specjalistyczne - 4770 szt. 9) Płyny infuzyjne w workach - 8520 szt.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (9 zadań).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; • posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego.
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 8. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 19 sierpnia 2011r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_płyny.pdf
  pobierz (148 KB wybór ofert_płyny.pdf, data publikacji: 25 sierpnia 2011)
 • wyjaśnienia01_przedłużenie terminu.pdf
  pobierz (2119 KB wyjaśnienia01_przedłużenie terminu.pdf, data publikacji: 17 sierpnia 2011)
 • SIWZ_płyny.pdf
  pobierz (171 KB SIWZ_płyny.pdf, data publikacji: 11 sierpnia 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)