Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Płyny infuzyjne

17 sierpnia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/149/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

PŁYNY INFUZYJNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Płyny infuzyjne w opakowaniach plastikowych, stojących, z podwójnym niezależnym portem, bez PCV - 20250 szt. 2) Płyny infuzyjne w workach - 1350 szt. 3) Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych (Opakowanie plastikowe, stojące, z podwójnym, jednakowym, szczelnym zamknięciem, bez PCV, ze zwiększoną potencjalną pojemnością nie mniejszą niż 20%); - 263600 szt. kompatybilne przyrządy do wielokrotnego pobierania - 750 szt. 4) Płyny infuzyjne w butelkach - 300 szt. 5) Płyny do przepłukiwań typu Ecolav lub równoważny z precyzyjnym dozowaniem - 6300 szt. 6) Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych (worki z dwoma portami, bez PCV, ze zwiększoną pojemnością worka) - 1600 szt. 7) Płyny infuzyjne w opakowaniach plastikowych stojących 33700 szt. 8) Płyny infuzyjne specjalistyczne - 4770 szt. 9) Płyny infuzyjne w workach - 8520 szt.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (9 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 27 sierpnia 2012r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacje o wyborze ofert149.pdf
  pobierz (175 KB informacje o wyborze ofert149.pdf, data publikacji: 31 sierpnia 2012)
 • wyjasnienia01_płyny infuzyjne.pdf
  pobierz (242 KB wyjasnienia01_płyny infuzyjne.pdf, data publikacji: 23 sierpnia 2012)
 • SIWZ_płyny infuzyjne2012.pdf
  pobierz (179 KB SIWZ_płyny infuzyjne2012.pdf, data publikacji: 17 sierpnia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)