Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Płyny infuzyjne i przyrządy towarzyszące

27 stycznia 2014
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP.382.21.2014 BS

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – t.j.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na zadanie pt.:

PŁYNY INFUZYJNE I PRZYRZĄDY TOWARZYSZĄCE

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 27.01.2014r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Płyny infuzyjne w opakowaniach plastikowych, z podwójnym niezależnym portem, bez PCV - 16900 szt.; 2) Płyny infuzyjne w workach - 1200 szt.; 3) Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych (opakowanie plastikowe, z podwójnym, szczelnym zamknięciem, bez PCV, ze zwiększoną potencjalną pojemnością nie mniejszą niż 20%) - 81000 szt. + kompatybilne przyrządy do wielokrotnego pobierania (op. = 50szt.) - 200 op.; 4) Płyny infuzyjne w butelkach plastikowych - 850 szt.; 5) Płyny do przepłukiwań typu Ecolav lub równoważny z precyzyjnym dozowaniem - 4200 szt.; 6) Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych (worki z dwoma portami, bez PCV, ze zwiększoną pojemnością worka) - 47000 szt. + kompatybilne przyrządy do wielokrotnego pobierania - 10000 szt.; 7) Płyny infuzyjne w opakowaniach plastikowych - 1290 szt.; 8) Płyny infuzyjne specjalistyczne - 3200 szt.; 9) Płyny infuzyjne w workach - 8290 szt.; 10) Roztwory płynnej żelatyny - 3000 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (10 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; a) posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego (nie dotyczy wyrobów medycznych). 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia.
 7. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 8. Wadium – wartość ogólna – 14 950,00zł (wartości wadium na poszczególne zadania w SIWZ).
 9. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 10.03.2014 r. do godz. 10:00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (95 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 18 marca 2014)
 • wyjaśnienia01_płyny.pdf
  pobierz (112 KB wyjaśnienia01_płyny.pdf, data publikacji: 26 lutego 2014)
 • Formularz ofertowy_płyny21 po modyfikacji.xls
  pobierz (56 KB Formularz ofertowy_płyny21 po modyfikacji.xls, data publikacji: 07 lutego 2014)
 • modyfikacja SIWZ.pdf
  pobierz (61 KB modyfikacja SIWZ.pdf, data publikacji: 07 lutego 2014)
 • Formularz ofertowy_płyny21.xls
  pobierz (56 KB Formularz ofertowy_płyny21.xls, data publikacji: 30 stycznia 2014)
 • SIWZ_płyny infuzyjne21.pdf
  pobierz (140 KB SIWZ_płyny infuzyjne21.pdf, data publikacji: 30 stycznia 2014)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)